2023-05-04   Údržba cyklostezek (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je: realizace udržovacích prací a dalších činností za účelem provádění údržby cyklostezek ve správě Zadavatele, a to zejména realizace stavebních prací spočívajících v celoroční údržbě povrchu (vozovek) cyklostezek, úklid cyklostezek od odpadků, výměna zničeného či poškozeného vybavení cyklostezek (tj. mobiliáře, např. lavičky, odpadkové koše, montáž a demontáž závor atd.), sadovnické a zahradnické práce související s údržbou cyklostezek apod. Tato veřejná zakázka je v souladu s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE Kladno s.r.o. B E S s.r.o. ČNES dopravní stavby, a.s.
2023-03-08   II/116 Nová Ves pod Pleší, II/116 Malá Hraštice - Nový Knín, III/11628 Voznice (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
ČÁST 1: II/116 Nová Ves pod Pleší Jedná se o opravu silnice II/116 v úseku od konce obce Mníšek pod Brdy ke křižovatce silnic II/116 a III/11628 v obci Nová Ves pod pleší, jejichž technický stav je nevyhovující a nachází se zde několik bezpečnostních závad. ČÁST 2: II/116 Malá Hraštice - Nový Knín Jedná se o opravu silnice II/116 km 61,869 - 62,444- dl. 575 bm, v extravilánu za obcí Malá Hraštice v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČNES dopravní stavby, a.s. M - SILNICE a.s. Porr a.s. SILNICE GROUP a.s.
2023-02-21   STC kraj - oblast BENEŠOV - sečení 2023 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění kosení travních porostů u komunikací I. třídy a dálnic II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti BENEŠOV, po dobu 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. ČNES dopravní stavby, a.s.
2022-04-08   STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV 2022 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
V rámci zakázky budou prováděny výspravy asfaltových hutněných vrstev na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy ve STC kraji, v oblasti severovýchod, po dobu 48 měsíců. Budou odstraňovány závady ve sjízdnosti (výtluky, deformace atd.), zlepšován stavební stav asfaltových hutněných vrstev za pomocí asfaltobetonových směsí a prováděny opravy spár a trhlin pro prodloužení jejich životnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ASFALTELAST, spol. s r.o. AVE Kladno s.r.o. B E S s.r.o. ČNES dopravní stavby, a.s. HERKUL a.s. PDC Simost s.r.o.
2022-04-08   Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění výsprav asfaltových hutněných vrstev na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy ve STC kraji, v oblasti jihozápad, po dobu 48 měsíců. Jedná se o odstraňování závad ve sjízdnosti (výtluky, deformace atd.), zlepšování stavebního stavu asfaltových hutněných vrstev za pomocí asfaltobetonových směsí a provádění oprav spár a trhlin pro prodloužení jejich životnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ASFALTELAST, spol. s r.o. AVE Kladno s.r.o. B E S s.r.o. ČNES dopravní stavby, a.s. HERKUL a.s. PDC Simost s.r.o.
2021-11-11   II/273 Nebužely - Mšeno (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Jedná se o opravu stávající komunikace II. třídy č. 273 mezi Nebužely a Mšenem. Předmětný úsek délky 3,914 km je situován na stávajícím silničním pozemku. Začátek úseku je za železničním přejezdem P3032 (273-007) v km 0,000 (provozní staničení km 11,543) a konec úseku je v km 3,914 (provozní staničení km 15,441). Předmětem akce je oprava komunikace technologií recyklace za studena na místě, obnova nezpevněných krajnic a pročištění odvodnění a vybavení komunikace formou souvislé údržby. Jedná se o území … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČNES dopravní stavby, a.s.
2021-06-08   II-104 Davle-Bohuliby (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Jedná se o opravu stávající silnice II/104 a to v úseku od napojení na silnici II/102 v Davli až po pracovní spáru, která se nachází cca 127 m za křižovatkou s MK vedoucí na Bohuliby. Z tohoto úseku je vyjmuta část vedoucí přes most Vltavanů a část tvořící průtah obcí Petrov. Tyto úseky byly rekonstruovány v předchozích letech. Celková délka opravy je 3911,6 m a je rozdělena na 3 úseky. Stavební záměr byl projednán v rámci stavebního řízení. Oprava bude prováděna dle PD (PDSP), kterou zpracovala firma … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČNES dopravní stavby, a.s.
2021-05-25   II/336 Buda - Čejtice (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II//336, vedoucí z Uhlířských Janovic do Bezděkova přes Zruč nad Sázavou. V části Buda - Čejtice v km 22,930 - 27,928 provozního staničení dle údajů silniční databanky. Celková délka úpravy je 4 998 m. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. ČNES dopravní stavby, a.s. COLAS CZ, a.s.
2021-05-19   II/339 Červené Janovice - Štipoklasy (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přípěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/339 od křiž. se silnicí II/126 po začátek obce Červené Janovice dle PD. Obsahem stavby je rekonstrukce stávající silnice II/339 ve stávající šířce a směrovém vedení v provozním staničení km 16,06 - km 18,94, tj. mezi hranicí zastavěného území obce Červené Janovice a křižovatkou s II/126 v Štipoklasech. Bude provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení. Celková délka rekonstruovaného úseku je 2,88 km. Výškové řešení vychází ze stávajícího … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČNES dopravní stavby, a.s. SILNICE ČÁSLAV s.r.o.
2020-10-30   D4 PS Kytín - Vozice, oprava povrchu a odvodnění (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava komunikace a odvodnění dle zpracované projektové dokumentace. V prostoru MÚK Kytín a MÚK Voznice bude provedeno prodloužení odbočovacího a připojovacího pruhu. V rámci stavby bude vyměněn stávající elastický mostní závěr za povrchový mostní závěr a bude provedena výměna bezpečnostního zařízení, úpravy se týkají dálničního mostu ev.č. D4-018c.1. Bude provedeno seříznutí a dosypání nezpevněných krajnic, obnovení funkčnosti příkopů (opravy příčných propustků), … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČNES dopravní stavby, a.s. SILNICE GROUP a.s. ZNAKON, a.s.
2020-05-15   Rámcová dohoda - obnova VDZ na dálnicích (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Realizací zakázky bude zajištěna optimální obnova vodorovného dopravního značení. Vodorovné dopravní značení v plastu a barvě, včetně jeho odstranění. Zajištění funkčního vodorovného dopravního značení v souladu s legislativou. Zakázka předpokládá průběžné plnění v závislosti na aktuálním stavu vodorovného dopravního značení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3K značky s.r.o. 3K značky, s.r.o. ČNES dopravní stavby, a.s. ČNES+3K+ÚS+PS, VDZ dálnice - vedoucí ČNES... ČNES+3K+ÚS+PS, VDZ dálnice - vedoucí: 3K... ČNES+3K+ÚS+PS, VDZ dálnice - vedoucí:... EUROVIA CS, a.s. EUROVIA CS, a.s. společník Pražské služby, a.s. Společnost ČNES+3K+ÚS+PS, VDZ dálnice -... Společnost ČNES+3K+ÚS+PS, VDZ dálnice –... Společnost pro Obnovu VDZ na dálnici D5... Údržba silnic s.r.o. Údržba silnic, s.r.o.
2019-12-04   STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
V rámci zakázky budou prováděny výspravy asfaltových hutněných vrstev na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti severovýchod, po dobu 48 měsíců. Poruchy hutněných asfaltových vrstev. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČNES dopravní stavby, a.s. Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. PDC Simost s.r.o. Silnice Čáslav, s.r.o. Tannaco, a.s. USK s.r.o.
2019-06-24   Opravy a údržba bezpečnostních prvků na silnicích II. a III. třídy na území Středočeského kraje (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava, údržba, obnova a odstraňování závad bezpečnostních prvků na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Středočeského kraje, zejména prvků spočívajících ve vodorovném dopravním značení. Dílo, které má být v rámci veřejné zakázky realizováno, bude realizováno v místech dle pokynů zadavatele. Bezpečnostní prvky budou prováděny za pomocí barvy a strukturálního plastu v závislosti na jednotlivém pokynu zadavatele. Účelem této veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3K značky, s.r.o. ČNES dopravní stavby, a.s. Údržba silnic, s.r.o.
2019-05-03   II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje)
Předmětem plnění zakázky je kompletní rekonstrukce silnice II/112 v úseku mezi křižovatkou se silnicí II/127 u Zdislavic a hranicí Středočeského kraje, tj. v rozsahu provozního staničení silnice 27,119 – 38,535. V rámci rekonstrukce dojde k opravě několika propustků. Na základě diagnostického průzkumu vozovky byla navržena výměna konstrukčních vrstev vozovky (varianta B pro extravilán a varianta D pro intravilán). U stávajících mostů není navržena výměna konstrukčních vrstev komunikace, ale pouze obrusné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BES, s.r.o. ČNES dopravní stavby, a.s. COLAS CZ, a.s.
2019-04-23   II/101 Třebotov – Rudná, rekonstrukce I. Etapa – stavební práce (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje)
Jedná se o rekonstrukci stávající silnice II/101 spočívající ve výměně stávajících asfaltových vrstev, vč. horní nestmelené podkladní vrstvy. Návrh počítá s navýšením nivelety o 60 mm v extravilánových úsecích a o 10 mm v intravilánových úsecích. Návrh respektuje stávající šířkové a sklonové poměry. Umístění stavby je dáno polohou stávající silnice II/101, která se nachází ve Středočeském kraji západně od Prahy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČNES dopravní stavby a.s. ČNES dopravní stavby, a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2019-02-19   STC kraj - Oblast Jihozápad kosení travních porostů (Ředitelství silnic a dálnice ČR)
V rámci zakázky bude prováděno kosení travních porostů podél komunikací I. třídy a dálnic II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti Jihozápad po dobu 48 hodin. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. BES, s.r.o. ČNES dopravní stavby, a.s. H - Rekultivace, a.s. H – REKULTIVACE, a.s.
2019-02-11   STC kraj-Oblast Jihozápad běžná letní údržba (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
V rámci zakázky bude prováděna běžná údržba komunikací I. třídy a dálnic II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti jihozápad po dobu 48 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE Kladno s.r.o. AVE Kladno, s.r.o. B E S s.r.o. BES s.r.o. BES, s.r.o. ČNES dopravní stavby, a.s. Silnice TS s.r.o Silnice TS s.r.o. Silnice TS, s.r.o Silnice TS, s.r.o.
2019-01-24   II/191 Rožmitál pod Třemšínem – hr. kraje (Středočeský kraj)
Předmětem stavby je rekonstrukce pozemní komunikace 2. třídy č. II/191 v úseku mezi provozním staničením km 0,833 a km 11,595, tj. mezi městem Rožmitál pod Třemšínem (křižovatka ulic Tyršova a Nádražní) a hranicí Středočeského a Plzeňského kraje. Součástí stavby je také rekonstrukce 2 mostů na trase, mostu č. 191-002 o délce 4,2 m a 191-003 o délce 3,5 m. Stavba je plánována jako trvalá dopravní stavba. Úprava začíná před mostem č. 191-002 v intravilánu Rožmitálu pod Třemšínem, kde je průtah silnice … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČNES dopravní stavby, a.s. Porr a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2018-07-12   Rámcová dohoda na zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s dodavateli zajišťujícími souvislé opravy živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 48 měsíců od podpisu Rámcové dohody maximálně se 7 účastníky, jejichž nabídky budou v zadávacím řízení vybrány jako nejvhodnější. Jednotlivá plnění z Rámcové dohody budou zadávána s obnovením soutěže na základě dílčích poptávek – minitendrů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČNES dopravní stavby a.s. ČNES dopravní stavby, a.s. COLAS CZ a.s. COLAS CZ, a.s. Colas CZ,a.s. Ekostavby Louny Ekostavby Louny s.r.o. Ekostavby Louny, s.r.o. EUROVIA CS a.s. EUROVIA CS, a.s. Froněk spol. s.r.o. Froněk, spol. s r.o. Froněk, spol. s.r.o. HERKUL a.s. Herkul, a.s. Porr a.s. PORR, a.s. SaM silnice a mosty a.s. SaM silnice a mosty, a.s. SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s. Silnice Topolany a.s. Silnice Topolany, a.s. Silnice Žáček Silnice Žáček s.r.o. Silnice Žáček, s.r.o. Sinice Žáček s.r.o. SKANSKA a.s. Skanska, a.s. Společnost "Colas CZ a Silnice Topolany" Společnost „Colas CZ a Silnice Topolany Společnost „Colas CZ a Silnice Topolany" Společnost „Colas CZ a Silnice Topolany“ Společnost Colas CZ a Silnice Topolany Společnost PORR a.s., ČNES dopravní... Společnost PORR a.s., ČNES dopravní... Společnost PORR a.s., ČNES dopravní... Společnost Porr a.s., ČNES dopravní... Společnost Porr, a.s., ČNES dopravní... Společnost Porr, a.s., ČNES dopravní... Společnost Porr, a.s., ČNES dopravní... Společnost pro komunikace Ústeckého kraje Společnost RD na opravu silnic Společnost RD na opravy silnic STRABAG a.s. STRABAG, a.s. Vodohospodářské stavby, s.r.o. Vodohospodářské stavby, společnost s...
2017-11-13   D6 LS Pavlov–Velká Dobrá – oprava komunikace (Ředitelství silnic a dálnic)
Na základě zpracované projektové dokumentace vycházející z provedené diagnostiky vozovky dle TP 87, dojde k opravě povrchu vozovky. D6 – levá strana Pavlov – Velká Dobrá řeší opravu levého jízdního pásu dálnice D6. Z hlediska typu konstrukce vozovky a technologie opravy je navržená rekonstrukce rozdělena na 4 úseky. V úseku km 10,560–11,610 bude provedena rekonstrukce krytu vozovky levého jízdního pásu v tloušťce 350 mm. V úsecích km 11,610–12,500 a 16,100-17,444 bude provedena rekonstrukce krytu vozovky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČNES dopravní stavby, a.s. Froněk, spol. s r.o. Froněk, spol. s.r.o. SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod... Swietelsky stavební, s.r.o. odštěpný... Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný...
2016-09-09   Dopravní značení Statutárního města Kladna (Statutární město Kladno)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby spojené s rozmístěním dopravního značení v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČNES dopravní stavby, a.s. Proznak Kladno, s.r.o.
2016-09-05   Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseku dálnic a silnic I. třídy na období po 1.5.2017 oblast 02 Středočeská... (Ředitelství silnic a dálnic)
Předmětem VZ je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na území oblasti 02 Středočeské – severovýchod. Pro tuto oblast bude uzavřena smlouva s 1 uchazečem na dobu určitou 8 let s předpokládaným zahájením plnění od 1.10.2017, jejímž předmětem bude provádění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy. Zimní údržbou se rozumí odstraňování, resp. zmírňování závad ve sjízdnosti vybraných úseků dálnic a silnic I. tř. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ČNES dopravní stavby, a.s. Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. USK s.r.o. ZKP Kladno, s.r.o.
2016-09-05   Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1.5.2017 oblast 01 Středočeská... (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem VZ je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na území oblasti 01 Středočeské-jihozápad. Pro tuto oblast bude uzavřena smlouva s 1 uchazečem na dobu určitou 8 let s předpokládaným zahájením plnění od 1.10.2017, jejímž předmětem bude provádění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy. zimní údržbou se rozumí odstraňování, resp. zmírňování závad ve sjízdnosti vybraných úseků dálnic a silnic I. tř. vzniklých … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE Kladno, s.r.o. BES, s.r.o. ČNES dopravní stavby, a.s. Silnice TS, s.r.o. Údržba silnic, s.r.o.
2015-08-04   Síť oblast Benešov – běžná letní údržba (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je provádění běžné údržby na silnicích I. tříd a R4, zejména drobné, místně vymezené práce podle technických a resortních předpisů, norem a technických podkladů pro údržbu silnic v souladu s § 9 vyhlášky č. 104/1997 Sb. dle přílohy č. 5 cit. vyhlášky. Zajištění běžné údržby silnic I. tříd a R4 v oblasti Benešov. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BES s.r.o. ČNES dopravní stavby, a.s. Sdružení BES, ČNES, ZKP, US a Silnice TS... Silnice TS s.r.o. Údržba silnic s.r.o. ZKP Kladno, s.r.o.