Dodavatel: Philips Česká republika s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Philips Česká republika s.r.o.

2023-11-03   Upgrade CT přístroje Philips Brilliance iCT (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je upgrade CT přístroje Philips Brilliance iCT dle minimálních požadovaných technických parametrů zadavatele. S vítězným účastníkem bude uzavřena kupní smlouva. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2023-09-08   REACT-EU etapa IV - RTG přístrojové vybavení a ultrazvukové přístroje pro diagnostiku I (Nemocnice Na Františku)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, předinstalační příprava v prostorách zadavatele, instalace a uvedení do provozu zdravotnických přístrojů a vybavení specifikovaných v ZD, a to včetně provedení zaškolení personálu příslušného oddělení zadavatele, poskytování záručního a pozáručního servisu, je-li stanoveno v ZD Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o. Philips Česká republika s.r.o.
2023-08-16   UK 1. LF – Stropní angiograf pro Společnou experimentální laboratoř (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta)
Dodávka angiografického přístroje, tj. stropního angiografu nejvyšší kategorie (high-end) pro Společnou experimentální laboratoř ve Fyziologickém ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Součástí předmětu plnění je také poskytování preventivní údržby dodaného zboží. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2023-07-28   Servis angiografické linky Allura Xper FD10 (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Servis angiografické linky Allura Xper FD10“ je provádění údržby a full servisu stávajícího přístroje – angiografická linka Allura Xper FD10, výrobce Philips, který vlastní a provozuje Karlovarská krajská nemocnice a.s., po dobu 3 let, a to v rozsahu specifikovaném ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2023-06-01   Dvourovinný angiografický systém (Nemocnice Na Homolce)
Demontáž, odvoz a ekologická likvidace původního přístrojového vybavení a dodávka, instalace a uvedení do provozu angiografického systému včetně příslušenství a provedení s tím souvisejících stavebních a instalačních prací a zajištění záručního a pozáručního servisu vč. dodání náhradních dílů po dobu 10 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2023-04-26   Servis a odborná údržba Philips Brilliance iCT SP vč.přísl (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je pozáruční servis a odborná údržba výpočetního tomografu Philips Briliance iCT SP a příslušenství umístěných na pracovišti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen „VFN") na dobu 2,5 let, max. však do 31.12.2025, dle ostatních zadávacích podmínek. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2023-04-25   Dodávka 2 ks angiografických přístrojů vč. následného servisu (Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadované zdravotnické prostředky v sídle zadavatele, a následného full servisu po dobu 8 let ode dne uplynutí záruky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s. Philips Česká republika s.r.o.
2023-04-12   Pořízení přístrojového vybavení III (Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmět plnění této veřejné zakázky je součástí projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů REACT-EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzvy č. 98 „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických přístrojů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Carl Zeiss spol. s r.o. Philips Česká republika s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Saegeling Medizintechnik, s.r.o. Z Technik s.r.o.
2023-03-14   Dodávka a instalace kardioangiografického kompletu pro arytmologický sál, včetně pozáručního servisu na dobu 8 let (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace kardioangiografického kompletu včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního kompletního (paušálního) servisu na dobu určitou. Nabízený přístroj musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci, příloha č. 2 ZD. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s. Philips Česká republika s.r.o.
2023-02-20   Kardioangiografické přístroje (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Dodávka 1 ks univerzálního kardioangiografického zařízeni s C/G-ramenem s maximálnim rozsahem pohybu a plnou digitalizací obrazu určené pro provádění intervenčních elektrofyziologických a kardiovaskulárních procedur. • Dodávka 1 ks univerzálního kardioangiografického zařízeni s C/G-ramenem s maximálnim rozsahem pohybu a plnou digitalizací obrazu určené pro provádění kardiologických implantačních výkonů. Zajištění pozáručního servisu po dobu 8 let dodané technologie Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2023-02-13   Magnetická rezonance (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ je dodávka nové magnetické rezonance o síle pole 3 Tesla a veškerého HW a SW příslušenství. Přístroj je určený pro kompletní diagnostiku zejména v oblastech onkologie, neurologie, kardiologie, chirurgie a interních nemocí. Současně zadavatel požaduje demontáž a ekologickou likvidaci stávajícího MR přístroje Philips Achieva 1,5T, záruční servis po dobu 2 let, dále pak provádění pozáručního servisu po dobu 8 let po ukončení záruční lhůty. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2022-10-04   Servis angiografické linky Azurion 7 C20 (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Servis angiografické linky Azurion 7 C20“ je provádění údržby a full servisu stávajícího přístroje - angiografická linka Azurion 7 C20 po dobu 5 let, který vlastní a provozuje Karlovarská krajská nemocnice a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2022-10-03   Angiografický přístroj dvouprůmětový (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky "Angiografický přístroj dvouprůmětový" a pozáruční "full" servis na 8 roků (včetně obměny vakuových prvků). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2022-09-16   Dodávka angiografických rtg kompletů pro Krajskou zdravotní, a.s. - Kardiologická klinika v Masarykově nemocnici v... (Krajská zdravotní, a.s.)
1 ks Angiografický přístroj I. Pozáruční servis na dobu 96 měsíců Informace pro dodavatele: Přílohy zadávací dokumentace jsou vloženy pouze v hlavní části zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2022-09-15   "Nemocnice Jablonec nad Nisou - REACT EU" Magnetická rezonance 1,5T (Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového kompletního přístroje pro magnetickou rezonanci o síle magnetického pole 1,5T s výkonným gradientním a RF systémem, digitálním převodním systémem a výkonným rekonstrukčním systémem. Přístroj je určený pro kompletní diagnostiku v oblastech chirurgie, onkologie, kardiologie a interních nemocí. Součástí dodávky je i RF kabina, kompletní chladící systém, ventilační systém, kamerový systém pro sledování pacienta při vyšetření a tlakový injektor kontrastní látky. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2022-09-12   CT přístroj multidetektorový 128 řad (Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks CT přístroje multidetektorového 128 řad. Nabízené plnění musí být nové, nepoužité, nerepasované. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, která tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některé z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Plnění veřejné zakázky musí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2022-06-14   FN Motol - Obměna a modernizace zobrazovací techniky REACT-EU A1 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nástrojů, přístrojů a systémů pro 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent, a to včetně instalace a stavebních úprav pro instalaci nových přístrojů a pozáručního servisu po dobu provozu přístroje - pouze pro 1., 6. a 7. část veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Philips Česká republika s.r.o. SCHAFFEROVÁ spol. s r.o. Z Technik s.r.o.
2022-05-27   „Nemocnice Jablonec nad Nisou - REACT-EU“ Spektrální Dual - Energy CT (Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.)
Předmětem veřejné zakázky je demontáž a převzetí či likvidace stávajícího CT přístroje a dodávka a instalace nového přístroje pro spektrální výpočetní tomografii nejvyšší řady s příslušenstvím, akviziční stanicí, rekonstruktory pro pokročilou rekonstrukci obrazu, včetně tlakového injektoru a dalšího příslušenství. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku přístroje s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci včetně vypracování technologického projektu a následné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2022-05-18   Celotělové výpočetní tomografy (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení jsou: • dodávka, instalace a zapojení celotělových výpočetních tomografů včetně příslušenství (dále také „Zboží“) pro různá pracoviště zadavatele Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno a Obilní trh 11, 602 00 Brno (součástí je dodávka, instalace a zapojení rozvaděče elektrické energie a demontáž stávajících přístrojů); • poskytování pozáručních servisních služeb k přístroji na základě servisní smlouvy uzavřené na dobu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o. Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-05-02   Obnova 2ks ANGIO systémů pro angiografické sály kardiologického oddělení (Nemocnice Na Homolce)
Demontáž, odvoz a ekologická likvidace původního přístrojového vybavení a dodávka, instalace a uvedení do provozu angiografického systému včetně příslušenství a s tím souvisejících stavebních a instalačních prací a dodávka a instalace vybavení prostor tvořících funkční celek s pořizovaným přístrojovým vybavením. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o. Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-04-28   FN Hradec Králové - obnova 2 ks angiografických linek - monoplanární pro periferní intervence a biplanární pro... (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení takového vybavení angiografických pracovišť (angiografických linek), které bude zadavateli garantovat možnost optimálního zajištění jím poskytované zdravotnické péče. Součástí předmětu plnění je dále zpětný odběr stávajících(nahrazovaných) angiografických přístrojů, nezbytné stavební a další úpravy místa plnění a zajištění pozáručního full servisu na dodaný předmět plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2022-04-26   Angiografické přístroje (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou angiografických přístrojů pro Pardubickou nemocnici. Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje u obou přístrojů pozáruční FULL servis po dobu 8 let po skončení záruční doby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2022-03-21   Upgrade 2 ks angiolinek pro oddělení kardiologie (Krajská nemocnice T. Bati, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardware (HW), software (SW) a realizace dalších činností dodavatele nezbytných pro provedení upgrade 2 ks angiolinek pro oddělení kardiologie dle podrobné specifikace předmětu plnění obsažené v příloze č 4 ZD - technická specifikace a v příloze č. 5 ZD - návrh kupní smlouvy. Požadovaný upgrade se týká následujících 2 angiolinek zadavatele: - Angiolinka Allura Xper FD10, rok výroby 2011 - Angiolinka Allura Xper FD10, rok výroby 2011. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2022-03-14   MRI 1,5 T (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky MRI 1,5 T a pozáruční „full“ servis na 8 roků (včetně dodávek kapalného helia) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2022-02-22   React - EU- Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s (Nemocnice Prachatice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Prachatice, a.s. v rámci projektu v rámci projektu s názvem React-EU - Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s. a registračním číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016382. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na čtrnáct (14) samostatných části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALWIL Medical s.r.o. AURA Medical s.r.o. Fomei s.r.o. HOSPIMED, spol. s r.o. MeWAdia s.r.o. Petr Bílek Philips Česká republika s.r.o. TraumaPro spol. s r.o. Z Technik s.r.o. ZPT Vigantice spol. s r.o.
2022-02-10   Servis a odborná údržba 1,5T MR (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba magnetické rezonance Philips Achieva 1,5T a příslušenství umístěných na pracovišti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na dobu 3 let dle ostatních zadávacích podmínek. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2022-01-21   FN Motol - Angiografický přístroj REACT-EU A1 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů a systémů (dále jen „přístroj“) pro Kliniku zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2022-01-17   Dodávka CT vč. následného servisu (Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.)
Předmětem této VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku CT skeneru v sídle zadavatele (tj. oddělení radiodiagnostiky v I. nadzemním podlaží v budově /pavilonu F), a následného full servisu po dobu 8 let ode dne uplynutí záruky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2021-11-12   Poskytování servisních služeb pro vybrané zdravotnické přístroje (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Poskytování servisních služeb pro vybrané zdravotnické přístroje“ je provádění údržby a servisu stávajících zdravotnických přístrojů, které vlastní a provozuje Karlovarská krajská nemocnice a.s., po dobu 5 let, a to v rozsahu specifikovaném ZD. Veřejná zakázka je rozdělená na dvě části: Část 1 - Poskytování servisních služeb pro Achieva dStream Část 2 - Poskytování servisních služeb pro CT Ingenuity Core 64 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2021-08-25   Počítačová tomografie CT (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky zahrnuje dodávku CT přístroje pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., nemocnici v Karlových Varech. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu 24 měsíců a pozáruční kompletní servis (déle jen fullservis) po dobu 60 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2021-08-24   Dodávka a instalace kardioangiografického kompletu pro intervenční kardiologii včetně pozáručního servisu na dobu 8 let (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace kardioangiografického kompletu včetně záručních servisních služeb, stavebních a montážních prací spojených s demontáží stávajícího a montáží nového přístroje. Současně je předmětem plnění veřejné zakázky také uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního kompletního (paušálního) servisu na dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2021-08-12   Kardioangiografický komplet pro hybridní kardiovaskulární výkony (Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno)
Kardioangiografický komplet s chirurgickým stolem pro hybridní výkony na koronárním řečišti Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2021-07-28   Angiografické systémy s příslušenstvím a stavebními úpravami (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je obnova 2 kardioangiografických systémů včetně hardwarového a softwarového příslušenství, dalších pro provoz nutných komponent a modulů a dále realizace nutných stavebních úprav pro instalaci systémů na I. Interní kliniku - kardiologickou FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o. Philips Česká republika s.r.o.
2021-01-15   Kardioangiografický přístroj pro katetrizační arytmologickou laboratoř kardiocentra - obměna (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky „Kardioangiografický přístroj, pozáruční servis na 8 roků“ pro pracoviště katetrizační arytmologická laboratoř kardiocentra Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2020-11-16   Angiografický přístroj (Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci, uvedení do provozu 1 ks Angiografického přístroje, včetně „full“ servisu na 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2020-08-24   Multidetektorový CT přístroj pro Chrudimskou nemocnici - znovuvyhlášení (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks Multidetektorového CT přístroje pro Chrudimskou nemocnici. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2020-08-24   Kardioangiografický přístroj - obměna (Nemocnice České Budějovice, a. s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky „Kardioangiografický přístroj, pozáruční servis na 8 roků “ pro pracoviště - katetrizační laboratoř kardiocentra Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2020-01-09   Kardioangiografický komplet pro elektrofyziologii (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení univerzálního kardioangiografického zařízení s C/G ramenem s maximálním rozsahem pohybu a plnou digitalizací obrazu určeného pro provádění elektrofyziologických a kardiovaskulárních procedur pro I. Interní kliniku – kardiologickou. Předmět plnění musí být vybaven efektivním systémem pro snížení dávky RTG záření pro pacienta (mřížkou řízená pulzní skiaskopie, clonění bez záření, dodatečná filtrace), systémem minimalizování radiační zátěže personálu (ochranné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o. Philips Česká republika, s.r.o.
2019-03-01   Dodávka kardio-angiografického rtg kompletu, včetně příslušenství a pozáručního servisu pro Kardiologickou kliniku,... (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem dodávky je angiografický rtg komplet pro Kardiologickou kliniku, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., včetně příslušenství a zajištění pozáručního servisu po dobu 6-ti let na kompletní předmět plnění veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2018-12-17   FN Hradec Králové - Obnova angiografického přístroje (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je obnovu morálně a fyzicky zastaralého angiografického přístroje Siemens Axiom (r.v. 2006), který je součástí přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN HK vč. zajištění pozáručního full servisu na dobu neurčitou, případných stavebních úprav a zpětného odběru stávajícího ZP. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2018-09-18   Servis CT Brilliance iCT (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je servisní služba na: CT (počítačový tomograf) Typ: Brilliance iCT, výr. č. 100501 (dále také „zařízení“) umístěný na FNUSA – ICRC - CT. S vítězným dodavatelem bude uzavřena servisní smlouva na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2018-04-24   KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče onkogynekologie - část 6 - Multidetektorové CT – upgrade (Krajská nemocnice T. Bati, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace výpočetní technologie a softwarového vybavení pro stávající systém CT, přístroj Brilliance CT Big Bore. Jedná se o spolehlivý stávající systém CT, jehož technický stav je natolik dobrý, že díky poptávané modernizaci bude splňovat současné provozní nároky moderního radioterapeutického pracoviště a zároveň dojde k jeho zhodnocení a prodloužení jeho celkové životnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2018-03-08   Magnetické rezonance pro Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. a Nemocnice Děčín, o.z. vč. příslušenství a... (Krajská zdravotní, a.s.)
Magnetické rezonance pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. a Nemocnice Děčín, o.z. včetně příslušenství a zajištění pozáručního servisu na dobu 5 let na kompletní předmět plnění veřejné zakázky. Podmínkou je dodání nové zdravotnické technologie (přístrojů) spolu s odpovídajícím příslušenstvím, její doprava do místa plnění podle obligatorního návrhu smlouvy, montáž, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Philips Česká republika s.r.o.
2018-02-14   Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. – I. část (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je pro části 1 – 5 dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Předmětem veřejné zakázky pro část 6 jsou stavební úpravy dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o. Saegeling Medizintechnik, s.r.o. Siemens Healthcare, s.r.o.
2017-12-12   Servis přístrojové zobrazovací techniky (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborné údržby, oprav, zajištění a dodání náhradních dílů a ostatních materiálů a činností potřebných pro funkční a bezpečný provoz přístrojů výrobce Philips uvedených v příloze zadávací dokumentace používaných zadavatelem na jeho pracovištích při poskytování zdravotních služeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2017-09-13   FN Brno modernizace onkogynekologického centra – CT II (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem veřejné zakázky s názvem „FN Brno modernizace onkogynekologického centra – CT II“ je dodávka multidetektorového CT přístroje včetně příslušenství pro Gynekologicko-porodnickou kliniku, Fakultní nemocnice Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2017-09-13   Angiografický systém (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky – Angiografického systému, včetně doplňkového vybavení, instalace, zaškolení a pozáručního servisu v délce 6 let, drobných stavebních úprav, odvozu a ekologické likvidace stávajícího přístroje. Podrobná technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.