2024-01-26   Videomanagement II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu mobilního záznamového zařízení pro centrální operační sály (COS), a nahrávacího zařízení s videomaticí pro II. Interní kliniku, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu FN Olomouc. Více informací viz Zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   G12 - Medicínské AIO počítače (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 52 ks medicínských dotykových AIO počítačů (All in One) určených k provozu v pacientském prostředí a dodávka 32 ks stolních držáků k těmto počítačům, dle specifikace uvedené v zadávacích podmínkách a dále zajištění bezplatného záručního servisu a zajištění pozáručního servisu, to vše v rozsahu definovaném zadávacími podmínkami a jejími přílohami. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávky personálního prádla - trička, polokošile (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky personálního prádla - triček a polokošil pro zdravotnické zařízení IKEM. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Dodávka spotřebního materiálu – laboratorní plasty (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu (laboratorních plastů). Jedná se o dodávky pro Ostravskou univerzitu v rámci projektu LERCO dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí a to do 31.12.2027. Popis požadované dodávky včetně její specifikace je uveden pro každou část zvlášť v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   LF HK – Ph.D. Infra pro UK – Vybavení pro chovnou část Vivária (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové)
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky vybavení pro chovnou část Vivária na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové. Předmět plnění příslušné části veřejné zakázky a další požadavky zadavatele veřejné zakázky jsou blíže specifikovány v zadávací dokumentaci, v obchodních a platebních podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   Monitor pacientský – 3 ks (Nemocnice Na Homolce)
Dodávka, instalace a uvedení do provozu tří ks nových pacientských monitorů včetně příslušenství a jejich záruční a pozáruční servisní zabezpečení po dobu jejich předpokládané životnosti, tedy po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Konektivita, HW, SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 3. etapa (Ústecký kraj)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohami zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, jak to umožňuje ustanovení § 35 a § 101 zákona. Nabídky je možno podat na jednu, dvě nebo všechny tři části zakázky, přičemž každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. Nabídka na každou část zakázky musí být podána samostatně. Předmětem plnění 1.-3. části veřejné zakázky je zajištění konektivity (dodávka síťové infrastruktury) zahrnující dopravu, dodávku, … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Operační stoly (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 kusů operačních stolů včetně příslušenství (viz vyobrazení v příloze č. 3 zadávací dokumentace), pro Oční kliniku, dále zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   FN Motol – Infuzní technika kardiochirurgie (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 14 kusů dokovacích stanic s kapacitou 8 přístrojů, 90 kusů lineárních dávkovačů, 30 kusů infuzních pump, 2 kusy stojanů na infuzní techniku, včetně příslušenství Datamodul na připojení do NIS - 12 kusů pro Kliniku kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Dodávka endoskopů pro Nemocnici AGEL Prostějov (Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace endoskopických přístrojů pro zobrazení vnitřních dutin – videokolonoskopu a videogastroskopů pro Nemocnici AGEL Prostějov. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Systém infuzní techniky pro 6 lůžek (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka infuzní techniky, podle technických požadavků specifikovaných v příloze č. 1 ZD, vše včetně zajištění dopravy do místa určení (areál zadavatele) - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-29   FN Motol - Bronchoskopický sál (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou: - stavební práce spočívající v provedení vestavby čistých prostor - bronchoskopického sálu včetně zázemí v objektu Pneumologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, - dodávka a instalace nábytku do provedené vestavby čistých prostor, - dodávka a instalace videomanagementu do provedené vestavby čistých prostor, - vyhotovení dokumentace pro provádění stavby, resp. dílenské dodavatelské (výrobní) dokumentace, která bude vyhotovena v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   Transportní monitor vitálních funkcí (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 kusů transportního monitoru vitálních funkcí (včetně modulů), a včetně příslušenství, pro Kardiochirurgickou kliniku, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   FN Motol – Pacientské monitory s telemetrickými jednotkami a centrálními monitorovacími stanicemi (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 16 kusů monitorovacích sestav a 2 kusů anesteziologických monitorů a dále dodávka centrální monitorace (serverové centrální stanice a 3 kusy pracovních stanic) a dodávka telemetrických systémů - 15 kusů pro Kliniku kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutnosti zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s.
2023-12-13   Hadička s bezjehlovým konektorem (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky hadiček s bezjehlovým konektorem s pozitivním tlakem dle aktuálních potřeb zadavatele. Průběžné dodávky zboží budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-08   Bezjehlový konektor (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky bezjehlových konektorů (dále také „zboží“) dle aktuálních potřeb zadavatele. Průběžné dodávky zboží budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-08   Infuzní set pro přetlakovou infuzi, doplňkový materiál k infuzní technice a spojovací infuzní hadičky (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky infuzních souprav pro přetlakovou infuzi, doplňkového spotřebního materiálu pro infuzní techniku a spojovacích infuzních hadiček (dále také „zboží“) dle aktuálních potřeb zadavatele. Průběžné dodávky zboží budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-08   FN Motol - Dezinfektory endoskopů II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 4 kusů dezinfektorů endoskopů včetně příslušenství. Nabízené dezinfektory musí být kompatibilní se všemi typy flexibilních endoskopů výrobců Olympus a Fujinon (součástí dodávky budou všechny případné přechodky/konektory pro připojení těchto endoskopů) a musí splňovat technické požadavky na předmět plnění stanovené zadavatelem, a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění. Dále je součástí předmětu plnění … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   Vybavení lůžkových oddělení pneumologické kliniky (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických prostředků (ZP) – pacientská lůžka, zákrokový stůl, myčky podložních mís. - blíže viz ZD. Kategorizace předmětu zakázky: Kód CPV: 33190000-8 Různé zdravotnické přístroje a výrobky 33192120-9 Nemocniční lůžka Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-29   Dodávky infuzního a transfuzního materiálu (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnického infuzního a transfuzního materiálu po dobu plnění 36 měsíců od účinnosti smlouvy na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-29   Ozařovací vak pro extrakorporální fotochemoterapii II (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky ozařovacích vaků pro extrakorporální fotochemoterapii pro Ústav hematologie a krevní transfuze, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace po dobu 48 měsíců na základě rámcové smlouvy s jedním dodavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-28   Vybavení operačních sálů pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je dodání a kompletní instalace 2 ks věšáků na RTG zástěry, 4 ks operačních židlí, 3 ks pevných operačních sedaček „trojnožek“, 2 ks hydraulických instrumentačních stolků, 1 ks dvoupodlažního vozíku, 2 ks jednostupňových schůdků, 1 ks dvoustupňových schůdků a 2 ks transportních vozíků pro prokládací myčku, to vše pro nové prostory nástavby operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem (dále jen také … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-28   Lehátka pro odd. rehabilitace II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, a uvedení do provozu 6 ks lehátek pro standartní rehabilitační úkony a 1 ks lehátka pro Vojtovu metodu, včetně požadovaného příslušenství, pro Oddělení rehabilitace, dále zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu Fakultní nemocnice Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-24   Materiální vybavení zdravotnického praporu (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálního vybavení pro zabezpečení plnění schopností polních nemocnic zdravotnického praporu při poskytování zdravotní péče v polních podmínkách. Veřejná zakázka je rozdělena na 6 samostatných částí. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-21   Infuzní technika pro resuscitační oddělení (Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka infuzní techniky pro resuscitační oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, v následujícím rozsahu: • 63 kusů lineárních dávkovačů • 21 kusů infuzních pump • Odpovídající počet dokovacích stanic a řídících jednotek Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zároveň i dodávka kompletního příslušenství a ostatních požadavků, které zadavatel považuje za součást předmětu plnění v souladu se zadávací dokumentací. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   FN Motol – Infuzní technika pro KDHO – JIP HOJ2 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 12 kusů dokovacích stanic s kapacitou 8 přístrojů, 2 kusů dokovacích stanic s kapacitou 4 přístrojů, 50 kusů lineárních dávkovačů, 50 kusů infuzních pump a 7 kusů stojanů na infuzní techniku Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   Dodávka laboratorních přístrojů pro Infra Ph.D (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka běžných laboratorních přístrojů pro Lékařskou a Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity dle Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) s názvem Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na OU s reg. č. CZ.02.01.01/00/22_012/0006563. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-10   Dodávka vybavení a nábyku do stomatologických ordinací v Bruntále (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace)
Dodávka a instalaci zdravotnického vybavení, včetně dodávky a montáže nábytku do stomatologických ordinací v Bruntále. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHAFFEROVÁ spol. s r.o
2023-11-07   Myčka endoskopů (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks myčky endoskopů pro interní oddělení (GEP) Orlickoústecké nemocnice v souladu s medicínským účelem a s technickými podmínkami a ostatními požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a dle technické specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-03   Dodávka výpočetní techniky pro potřeby MZV na roky 2023 - 2027 (Ministerstvo zahraničních věcí)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcových dohod na dodávky výpočetní techniky pro potřeby Zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-03   LF/UPOL/ÚMTM – Rukavicové boxy II (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 identických kusů rukavicových boxů - mikrobiologické bezpečnostní komory třídy III určené pro manipulaci s nebezpečným biologickým materiálem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Animalab s.r.o.
2023-11-02   „Nemocniční lůžka a stolky II. – Sanatorium Jablunkov a.s.“ (Sanatorium Jablunkov, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových elektricky polohovatelných lůžek pro pacienty s velmi vysokým rizikem pádu - 68 ks lůžek a k tomu pacientský stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou – 68 ks. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-10-24   Směšovací přístroje pro Oblastní nemocnici Jičín 2 (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu celkem 10 ks směšovacích přístrojů pro přípravu aplikačního roztoku pro mytí a dezinfekci nástrojů a ploch, pro nové prostory novostavby pavilonu „A“ Oblastní nemocnice Jičín. Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 a) Technická specifikace, b) Počty a … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-23   Dodávka příslušenství pro radiologii (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka příslušenství pro Oddělení Radiologie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bohemia Medical s.r.o.
2023-10-17   „Nemocniční lůžka a stolky – Sanatorium Jablunkov a.s.“ (Sanatorium Jablunkov, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových elektricky polohovatelných lůžek pro pacienty s velmi vysokým rizikem pádu - 68 ks lůžek a k tomu pacientský stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou – 68 ks. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-17   Vozíky a stolky pro centrální urgentní příjem znovuvyhlášení částí 2 a 4 (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vozíků a stolků pro centrální urgentní příjem Pardubické nemocnice v souladu s technickými podmínkami a ostatními požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-16   Monitorovací systémy pro chirurgii a cévní chirurgii (Nemocnice Na Homolce)
Dodávka a instalace monitorovacích systémů vč. příslušenství pro Nemocnici Na Homolce a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k těmto systémům po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-15   Spotřební materiál (Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu, jednorázového materiálu a speciálního plastu. Tato veřejná zakázka je rozdělena v souladu s § 35 zákona na 3 části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2023-10-13   Infuzní technika pro IGEK (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka infuzní techniky pro Interní gastroenterologickou kliniku Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-10-13   Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - část 14 – myčky podlažních mís (PRIVAMED a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného zboží: Myčka podlažních mís, 6 ks to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MGVIVA a.s.
2023-10-11   Pořízení přístrojové techniky a vybavení pro onkologické pacienty - V - opakovaná (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových přístrojů – izolátorů pro ředění cytostatik. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 – Technická specifikace. Přístroje musí splňovat minimální technické podmínky specifikované zadavatelem v technické specifikaci. Účastník doplní do technické specifikace hodnotu požadovaného parametru pro nabízený systém. V rámci technických parametrů uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace je u parametrů, které nejsou definovány max., min. či … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-09   Operační stoly (Nemocnice Kadaň s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky „Operační stoly“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2022, definovaného v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mediset-Chironax s.r.o.
2023-10-06   Operační stůl pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o. z., (Krajská zdravotní, a.s.)
Operační stůl pro odd. ORL včetně pozáručního servisu 96 měsíců Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-06   „Modernizace přístrojového vybavení oddělení ARIM (anestesiologie, resuscitace a intenzivní péče)... (Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace následujících nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů vč. příslušenství: - Monitory životních funkcí (ARO) (6 ks) na lůžkové odd. ARIM zdravotnického zařízení provozovaného zadavatelem, a to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s.
2023-10-05   Obnova a doplnění infuzní a dávkovací techniky FN Ostrava (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou v jednotlivých částech veřejné zakázky průběžné a opakované dodávky nových souborů zdravotnické technologie – infuzní a dávkovací techniky (dále jen také „ZT“), poskytování záručních a následně pozáručních servisních služeb bez nebo včetně náhradních dílů po dobu 5 let a průběžné a opakované dávky spotřebního zdravotnického materiálu - (dále jen také „SZM“). Bližší informace jsou uvedeny u jednotlivých části VZ a v Zadávací dokumentaci (dále jen "ZD"). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-10-05   REACT-EU přístrojové vybavení pro Nemocnici Nymburk s.r.o (Nemocnice Nymburk s.r.o.)
Veřejná zakázka je dělena na 3 samostatné části. 1) Předmětem v 1. části veřejné zakázky je dodávka 1 ks videogastroskopu a 1 ks videokolonoskopu včetně příslušenství, příslušné dokumentace, školení a závazek provádění BTK servisních kontrol a oprav v celém záručním období. 2) Předmětem ve 2. části veřejné zakázky je dodávka 1 ks porodního lůžka včetně příslušenství, příslušné dokumentace, školení a závazek provádění BTK servisních kontrol a oprav v celém záručním období. 3) Předmětem ve 3. části veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o. Medinet s.r.o.
2023-10-04   REACT-EU 98 - Plazmový sterilizátor pro oddělení centrální sterilizace Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice... (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nového zdravotnického prostředku, a to 1 ks plazmového sterilizátoru na Oddělení centrální sterilizace Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: UNIPRO-ALPHA C.S. spol.s.r.o.
2023-09-29   FN Motol - Dezinfektory endoskopů (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 4 kusů dezinfektorů endoskopů včetně příslušenství. Nabízené dezinfektory musí být kompatibilní se všemi typy flexibilních endoskopů výrobců Olympus a Fujinon (součástí dodávky budou všechny případné přechodky/konektory pro připojení těchto endoskopů) a musí splňovat technické požadavky na předmět plnění stanovené zadavatelem, a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění. Dále je součástí předmětu plnění … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-27   Infuzní technika včetně pozáručního servisu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky infuzní techniky (vč. příslušenství) se zárukou 24 měsíců, a to po dobu 4 let dle potřeb zadavatele. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění pozáručního servisu na dodané zboží na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »