2024-01-26   Mobilní ultrazvukový přístroj s fúzní jednotkou (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu mobilního ultrazvukového přístroje pro Urologickou kliniku, včetně fúzní jednotky a součástí dodávky. Zařízení slouží k cílené transrektální biopsii s využitím hluboké integrace software i hardware do ultrazvuku. Dále zajištění záručního a pozáručního servisu, provedení zaškolení personálu FN Olomouc, a připojení do PACS FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   CMTF/UPOL – přístroj biofeedback (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu přístroje biofeedback s příslušenstvím. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   VN Brno – zdravotnická technika pro odborná oddělení – nákup – I (Vojenská nemocnice Brno)
Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1) Dodávka 1 ks EEG přístroje vhodného pro transport v rámci nemocnice. Mobilní systém pro snadný přesun bez nutnosti převozu velkého ambulantního EEG na transportním podvozku (dále jen „přístroj“) vč. příslušenství dle SPECIFIKACE. Technické parametry přístroje jsou uvedeny ve SPECIFIKACI. 2) Doprava přístroje 3) Návod v ČJ vč. instruktáže personálu a dokladů k přístroji 4) Bezplatný záruční servis přístroje 5) Bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Ultrazvukový přístroj pro urologické pracoviště (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového přístroje pro urologické oddělení Svitavské nemocnice v souladu s medicínským účelem a s technickými podmínkami a ostatními požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   ÚVN – VoFN Praha – Zdravotnická technika II. – nákup (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité, nesmí být staršího data výroby než 12 měsíců před jeho dodáním a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci, resp. dílčích zadávacích dokumentacích pro každou část VZ, jejichž … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   Výpůjčka rotablační konzole s vázaným spotřebním materiálem pro Kardiologickou kliniku Krajské zdravotní, a.s. -... (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí bezplatné výpůjčky zdravotnického prostředku a to 1 ks rotablační konzole a k ní zabezpečit na základě rámcové dohody řádné a včasné dodávky vázaného spotřebního materiálu pro kardiologickou kliniku Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-08   REPORTOVANÉ TESTY A VÝPŮJČKA ANALYZÁTORŮ PRO LABORATOŘE NEMOCNIC PK (Klatovská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je výpůjčka laboratorních přístrojů v počtech ks dle Přílohy č. 2 ZD, které splňují technické specifikace a zároveň pokrývají požadované spektrum metod, a dodávka reagencií, které budou hrazeny skrze reportované testy z laboratoří, pro zúčastněné dodavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-23   Výpůjčka 2 ks automatických hematologických analyzátorů s pravidelnými dodávkami spotřebního materiálu pro vyšetření... (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro vyšetření krevních vzorků u dárců krve a jejich složek a vyrobených transfuzních přípravků (dále jen „SZM“) a bezplatné vypůjčení 2 ks multiparametrických automatických hematologických analyzátorů na laboratorní vyšetření krevního obrazu u dárců krve a pacientů s pětipopulačním diferenciálem a zbytkových buněk v transfuzních přípravcích (dále jen „ZT“), včetně příslušného SW k zajištění plynulého napojení do … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   Dodávka diagnostik a výpůjčka zdravotnických prostředků pro zajištění požadovaných vyšetření prostřednictvím... (Nemocnice Tábor, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka diagnostik a výpůjčka zdravotnických prostředků pro zajištění požadovaných vyšetření prostřednictvím biochemických a imunochemických analytických systémů Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   Ultrazvukový přístroj [2023] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového přístroje dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor kupní smlouvy) a dále poskytnutí a poskytování služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v téže příloze. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-31   Mobilní ultrazvuk (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu mobilního ultrazvukového přístroje včetně příslušenství, pro II. chirurgickou kliniku cévně-transplantační, Fakultní nemocnice Olomouc včetně zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu FN Olomouc. Zadavatel požaduje záruku minimálně 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-10-26   Ultrazvukový přístroj pro JIRP (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového přístroje pro Kliniku pediatrie a dědičných poruch metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Blíže viz zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-24   Jednotka vyšetřovací ORL 2ks (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového zdravotnického prostředku (vyšetřovací jednotka ORL 2 ks) - blíže viz ZD Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-23   FN Motol - Ultrazvukové přístroje pro kardiovaskulární chirurgii (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů a systémů pro KKVC pro dospělé - Kardiologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol a pro Kliniku kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.
2023-10-18   Upgrade 3ks UZ, nebo dodávka nových včetně záručních a pozáručních činností (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem této veřejné zakázky je upgrade 3ks ultrazvukových přístrojů (dále jen „UZ“), nebo dodávka nových, nepoužitých a nerepasovaných UZ včetně příslušenství a zajištění záručních a pozáručních činností pro I. interní kardioangiologická kliniku zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.
2023-10-17   Diagnostický UZ přístroj (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka celkem 1 ks diagnostického ultrazvukového přístroje vč. příslušenství pro oddělení gastroenterologie (dále také „přístroj“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-10-11   „Biochemicko – imunochemický analyzátor a průběžné dodávky reagencií“ (Revmatologický ústav, státní příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení biochemicko-imunochemického analyzátoru pro laboratoř OKBH vč. zajištění servisu, průběžné dodávky činidel a reagencií pro provádění příslušných biochemických, potenciometrických (ISE), turbidimetrických/nefelometrických a luminiscenčních analýz; dodávky souvisejících provozních chemikálií a spotřebního materiálu Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-05   Ultrazvuky (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultrazvuků včetně příslušenství pro oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o. NIMOTECH, s.r.o. SNT Plus s.r.o. Viamed s.r.o.
2023-10-04   C Rameno pro traumatologické oddělení (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 1 ks C Rameno pro traumatologické oddělení včetně příslušenství. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o.
2023-10-04   Ultrazvuk na gynekologii (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 1 ks ultrazvukového přístroje nejvyšší výkonnostní kategorie včetně příslušenství pro Gynekologicko porodní oddělení. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem veřejné zakázky, je uveden v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2023-10-03   Pořízení přístrojové techniky a vybavení pro onkologické pacienty - VI (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 části v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1 : Ultrazvukové přístroje pro chirurgii (interní číslo VZ: 2023_034_01_00) ČÁST 2 : Ultrazvukové přístroje pro radiodiagnostické pracoviště a pro mamologii (interní číslo VZ: 2023_034_02_00) ČÁST 3 : Ultrazvukový přístroj pro robotiku (interní číslo VZ: 2023_034_03_00) Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 a) až c) zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 1, 2 a 3. Přístroje musí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o.
2023-10-02   Ultrazvukové přístroje pro anestezii a paliativu (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání UZV přístrojů pro anestezii a paliativu. Součástí dodávky přístrojů je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže. Veřejná zakázka (VZ) je rozdělená na 2 samostatné části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Viamed s.r.o.
2023-09-26   Multiplexní analyzátor na principu mikrosfér na stanovení protilátek proti HLA a MICA antigenům včetně dodávek... (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks multiplexního analyzátoru na principu mikrosfér na stanovení protilátek proti HLA a MICA antigenům včetně příslušenství, dodávek spotřebního materiálu a zajištění záručních a pozáručních činností pro Ústav klinické imunologie a alergologie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2023-09-25   Pořízení přístrojové techniky a vybavení pracovišť navazující na UP - XI (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 5 částí v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1 : Anesteziologický přístroj (interní číslo VZ: 2023_031_01_00) ČÁST 2 : Monitorovací systém (2) a transportní monitory (4) (interní číslo VZ: 2023_031_02_00) ČÁST 3 : Hemodynamický monitor (interní číslo VZ: 2023_031_03_00) ČÁST 4 : Ultrazvukový přístroj pro KAR (interní číslo VZ: 2023_031_04_00) ČÁST 5 : Ultrazvukový přístroj pro Neurologii (interní číslo VZ: 2023_031_05_00) Podrobná technická specifikace je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o. Ing. Aleš Závorka Medsol s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-09-14   REACT EU - EKG (Nemocnice Ivančice, p.o.)
nákup 5 kusů EKG pro interní a chirurgické oddělení dle specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s.
2023-09-11   FN Motol - Implantabilní epizodní záznamník EKG včetně příslušenství (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních epizodních záznamníků včetně příslušenství určených ke kontinuální diagnostice poruch srdečního rytmu pro KKVC pro dospělé - Kardiologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol a Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-09-08   Dodávka reagencií pro stanovení specifického IgE multiplexovou technikou spojená s výpůjčkou analyzátoru (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky reagencií pro stanovení specifického IgE multiplexovou technikou včetně komponent. Součástí plnění je též bezplatná výpůjčka jednoho (1ks) automatického analyzátoru s příslušenstvím (dále jen „ZT“) včetně SW pro vzdálenou správu na dobu 3 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
2023-09-06   „Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov - dodávka EKG a defibrilátorů – opakované řízení“ (Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka EKG a defibrilátorů s monitorem v rámci projektu s názvem “Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov“, a to včetně doručení do místa plnění, instalace a zprovoznění nových přístrojů. Podrobný a přesný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v přílohách ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kardio - Line spol. s r.o.
2023-09-04   FN Hradec Králové – Ultrazvukové diagnostické přístroje 3 včetně zajištění pozáručních činností (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks UZ diagnostického přístroje určeného pro použití na I. interní kardioangiologické klinice, zajištění záručního full servisu a pozáručního servisu dodaného zboží, a to na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-09-04   Ultrazvukové systémy II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace do určených místností a uvedení do provozu 1 kusu UZV včetně příslušenství pro Oddělení rehabilitace a 1 ks kardiologické sondy pro II. interní kliniku včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o.
2023-09-03   Dodávka přístrojů pro oční oddělení Litomyšlské nemocnice (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro oční oddělení Litomyšlské nemocnice. Předmětem dodávky je funduskamera, korneální topograf a keratometr a 2 ks perimetru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Carl Zeiss spol. s r.o.
2023-09-01   Dodávka ZP – fundus kamera (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového zdravotnického prostředku (Fundus kamera 1 ks). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Carl Zeiss spol. s r.o.
2023-08-30   REACT-EU 100 - Automatický analyzátor biochemický na principu nefelometrie pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova... (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodání nového zdravotnického prostředku, a to automatického analyzátoru biochemického na principu nefelometrie pro potřeby oddělení klinické biochemie, Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Spotřební materiál na dobu 48 měsíců. Pozáruční servis na dobu 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-08-29   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI A.S. - OSTATNÍ TECHNIKA 4 (Klatovská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele za účelem modernizace Klatovské nemocnice a.s., a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části. Část 1 - Dezinfektor na endoskopy Část 2 - Tlakový injektor, Část 3 - Plicní ventilátor a Část 4 - Anesteziologický přístroj. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Medinet s.r.o. MeMed CZ s.r.o.
2023-08-24   Přístroje pro operační sály pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu 2 ks klinických defibrilátorů, 1 ks videolaryngoskopu, 6 ks infúzních pump, 6 ks dokovacích stanic, 6 ks injekčních dávkovačů, 3 ks elektrických odsávaček, 1 ks plicního transportního ventilátoru, 3 ks zvlhčovačů kyslíku, 1 ks dvanáctikanálového přímopíšícího přenosného EKG, 2 ks přístrojů určených k průběžnému ohřívání podávaných roztoků a krve a 1 ks vyhřívací podložky, to vše pro nové prostory nástavby … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: POLYMED medical CZ, a.s.
2023-08-21   Dodávka reagencií a spotřebního materiálu a bezplatná zápůjčka analyzátoru pro stanovení proteinů krevního séra (Endokrinologický ústav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka reagenčních souprav a spotřebního materiálu a bezplatná zápůjčka stolního automatizovaného analyzátoru pro stanovení proteinů krevního séra k rutinní laboratorní vyšetřovací praxi prováděné v Endokrinologickém ústavu v Praze.Bezplatná zápůjčka analyzátoru bude realizována v rámci odběru reagencií k metodám včetně kontrolního materiálu a dalších reagencií a spotřebního materiálu potřebných k přístroji. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: The Binding Site s.r.o.
2023-08-18   Systém pro měření tuhosti jater metodou transientní elastografie – 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) systému (přístroje, sond) pro měření tuhosti jater metodou transientní elastografie ve specifikaci dle zadávací dokumentace pro I. Interní kliniku (I.IK) Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň), včetně následného provádění BTK a dalších opakovaných servisních činností po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medinet s.r.o.
2023-08-16   UK 1. LF – Stropní angiograf pro Společnou experimentální laboratoř (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta)
Dodávka angiografického přístroje, tj. stropního angiografu nejvyšší kategorie (high-end) pro Společnou experimentální laboratoř ve Fyziologickém ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Součástí předmětu plnění je také poskytování preventivní údržby dodaného zboží. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o.
2023-08-09   FN Hradec Králové – dodávka 3D elektroanatomického mapovacího systému včetně zajištění jeho pozáručního servisu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je obnova stávajícího elektroanatomického mapovacího systému Carto 3D novou unikátní pokročilou grafickou technologii využívající elektromagnetické a elektrické pole k vytváření 3D map srdečních oddílů v reálném čase. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také zajištění dodávek unikátního spotřebního materiálu a provádění pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o.
2023-08-09   Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou - část 7: EKG vč. podtlakových elektrod II (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je následující dodávka: 2 kusy přístrojů EKG se systémem podtlakových elektrod včetně příslušenství dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kardio - Line spol. s r.o.
2023-08-08   Dodávka činidel a spotřebního materiálu pro imunoanalytické metody spojené s výpůjčkou potřebné přístrojové techniky (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky činidel a spotřebního materiálu pro imunoanalytické metody, tzn. dodávky reagencií a originálního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení tumorových markerů, kostních markerů, preeklampsie, vybraných hormonů a vyšetření infekčních markerů dle Vyhlášky č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, pro Transplantační centrum FN Ostrava (dále … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-08-04   Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - část 12 - přístrojové vybavení... (PRIVAMED a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů: 1. EKG vyšší třídy, 3 ks; EKG střední třídy, 3 ks; 2. Holter EKG, 6 ks; 3. Monitor životních funkcí, 12 ks 4. Transportní křeslo/lehátko, 12 ks; 5. Resuscitační vozík, 4ks; 6. Ultrazvukový přístroj- s pojízdným vozíkem, 2 ks; 7. Sterilizační kontejnery, 1 set; 8. Defibrilátor, 4 ks; 9. Myčka podložních mís, 6 ks; to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. Medin, a.s. PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis SNT Plus s.r.o.
2023-07-26   Ultrazvukové přístroje (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je dodávka 17 kusů nových diagnostických ultrazvukových přístrojů včetně sond. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. SNT Plus s.r.o. Z Technik s.r.o.
2023-07-24   Přístrojové vybavení pro TRN (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka endoskopického vybavení pro plicní oddělení (videobronchoskopy, sondy, pohonná jednotka UZ sond, UZ procesor), dále 1 kus bicyklového spiroergometru a 1 kus přenosného spirometrického systému, včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kurka.Med s.r.o.
2023-07-21   USG přístroj pro Ambulanci příjmovou (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka 1 ks USG přístroje pro Urologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NIMOTECH, s.r.o.
2023-07-21   Ultrazvukový přístroj High-end tř. pro GPK-UVZ diagnostika (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka 1 ks ultrazvukového přístroje pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-07-21   Dodávka ultrazvukových přístrojů pro Nemocnici Nymburk s.r.o (Nemocnice Nymburk s.r.o.)
Veřejná zakázka spočívá v dodávce zdravotnických prostředků uvedených v bodě 4.3 zadávací dokumentace. Předpokládaná hodnota zakázky zahrnuje náklady na záruční i pozáruční servis, jehož poskytování je taktéž předmětem této veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-07-14   Vybavení porodnice 1 (Mělnická zdravotní, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky. Veřejná zakázka je rozdělena na samostatné části následovně: Část 1 – Vozíky na léky, převazové a resuscitační (11 ks) Část 2 – Přístroj pro resuscitaci novorozence (6 ks) Část 3 – Váha pro novorozence (26 ks) Část 4 – Gynekologický vyšetřovací stůl (2 ks) Část 5 – Inkubátor (2 ks) Část 6 – Ventilátor novorozenecký se zvlhčovačem (2 ks) Část 7 – Kardiotokografy s centrálním monitorovacím systémem (3+1 ks) Část 8 – Porodní vana (1 ks) Část … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Amirex Medical s.r.o. Klaro, spol. s r.o. LHL s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis Saegeling Medizintechnik, s.r.o. TSE spol. s r.o.