2023-05-22   Dodávka reagencií, kontrolního a laboratorního materiálu pro hematologické analyzátory a barvící automaty (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, kontrolního a laboratorního materiálu pro hematologické analyzátory a barvící automaty pro laboratoře ÚHKT, a to v předpokládaném množství a skladbě dle položkového ceníku uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace (dále jen „laboratorní materiál“) kompatibilní s přístrojem – analyzátorem XN. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SYSMEX CZ s.r.o.
2023-03-14   REACT-EU 100 - Hematologické analyzátory pro Krajskou zdravotní, a.s. II. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodání nových zdravotnických prostředků, a to: - 1 ks hematologického analyzátoru pro stanovení pětipopulačního diferenciálu leukocytů pro potřeby transfuzního oddělení, Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.; - 1 ks hematologického analyzátoru pro stanovení třípopulačního diferenciálu leukocytů pro potřeby transfuzního oddělení, Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.; vše spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Spotřební materiál na dobu 48 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDISTA spol.s r.o. SYSMEX CZ s.r.o.
2023-02-13   REACT EU - močový analyzátor (Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace)
1. pořízení močového analyzátoru na základě kupní smlouvy; 2. provádění pozáručního servisu močového analyzátoru na základě servisní smlouvy; 3. pořízování reagencií na základě rámcové kupní smlouvy; Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SYSMEX CZ s.r.o.
2022-05-18   Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Boskovice s.r.o (Nemocnice Boskovice s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pořízení přístrojů pro lékařské účely (dále také „PŘÍSTROJE“) podle SPECIFIKACE. Veřejná zakázka bude financovaná z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Financování předmětu plnění bude z finančních prostředků dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Arthrex s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. Dräger Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. L I N E T spol. s r.o. Medsol s.r.o. Merci, s.r.o. Mivamed s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu S & T Plus s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. Sven BioLabs s.r.o. SYSMEX CZ s.r.o. Vidia spol. s r.o.
2022-04-01   Dodání diagnostických souprav pro laboratorní vyšetření parametrů krevního obrazu s výpůjčkou potřebných technologií (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou postupné dodávky diagnostických souprav pro laboratorní vyšetření parametrů krevního obrazu a souvisejícího spotřebního materiálu potřebného k provádění požadovaných vyšetření a bezplatná výpůjčka a servis k tomu potřebných technologií pro Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SYSMEX CZ s.r.o.
2022-02-15   Spotřební materiál pro hematologické vyšetření pro TTO (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky spotřebního materiálu - reagencie, roztoky potřebné k údržbě analyzátorů, kontroly, náhradní díly (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele s podmínkou bezúplatné výpůjčky automatických analyzátorů a s podmínkou bezúplatné výpůjčky barevných tiskáren, záložních zdrojů a dvou integrovaných počítačů a zajištění jejich servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SYSMEX CZ s.r.o.
2021-07-09   Hematologický analyzátor (Ústav hematologie a krevní transfuze)
Předmětem zakázky je dodávka hematologického analyzátoru pro odběrovou laboratoř Transfuzního oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze, včetně příslušenství, cla, dopravy, stěhovacích a manipulačních prací, uvedení do provozu, provedení instalační validace, provedení instruktáže dle z. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jen zákon č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, včetně záručního servisu a dále dle … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SYSMEX CZ s.r.o.
2021-07-02   Servis a odborná údržba digitálního skeneru histologických preparátů (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
— Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba zdravotnických přístrojů a pravidelnou zálohu a aktualizace navrženého systému (server, PC, skener) umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na dobu 6 let dle ostatních zadávacích podmínek. — Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SYSMEX CZ s.r.o.
2021-04-28   Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro analýzu KO, vč. bezplatné výpůjčky 2 ks laboratorních analyzátorů pro... (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)
Pravidelné dílčí dodávky reagencií, včetně veškerého spotřebního materiálu, kontrolního materiálu a kalibračního materiálu, potřebného pro jednotlivá laboratorní stanovení v předpokládaném rozsahu a spektru vyšetření, jak je specifikováno v příloze č. 6, po dobu neurčitou s právem výpovědi s 1 měsíční lhůtou; a bezplatná výpůjčka 2ks nových, nerepasovaných, plně automatických hematologických analyzátorů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SYSMEX CZ s.r.o.
2021-03-25   Scanner histologických preparátů (2. vyhlášení) (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka robotického velkokapacitního scanneru histologických preparátů dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SYSMEX CZ s.r.o.
2020-04-07   Reagenční činidla pro analýzu močového sedimentu a chemickou analýzu moči včetně pronájmu analyzátoru (Oblastní nemocnice Náchod, a.s.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při realizaci jednotlivých dílčích dodávek diagnostik, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a firemního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění chemické analýzy moče a močového sedimentu pro oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie (OKBHI) ONN, a.s. (dále jen „zboží“), které je blíže specifikované v zadávací dokumentaci, a to dle konkrétních … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SYSMEX CZ s.r.o.
2018-12-31   Dodávka spotřebního materiálu 18-11410-01 (Ústav hematologie a krevní transfuze)
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky reagencií a spotřebního materiálu k hematologickým analyzátorům podle zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SYSMEX CZ s.r.o.
2018-07-11   Dodávka cytometru v rámci projektu EVA 4.0 (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka cytometru, který bude sloužit pro měření velikosti genomu a bude fungovat jako sortér. Zadavatel výslovně uvádí, že je na uvážení a možnostech dodavatele, zda bude v rámci plnění veřejné zakázky dodáno 1 zařízení, které bude splňovat požadavky zadavatele na funkcionality průtokového cytometru – sortéru a průtokového cytometru pro měření velikosti genomu, nebo dodá 2 zařízení tak, aby byly splněny oba zadavatele na uvedené funkcionality (tzn. v každém … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SYSMEX CZ s.r.o.
2018-03-28   Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem - Barvící automat a digitální morfologie (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nového zdravotnického prostředku přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: Jeho montáže, instalace a uvedení do provozu, včetně ověření jeho funkčnosti, Provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy (ZDS, výchozí elektro revize atd.), Ověření deklarovaných technických parametrů nabízeného přístroje dle technické specifikace, Instruktáž zdravotnického personálu a pracovníka odboru obslužných klinických … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SYSMEX CZ s.r.o.
2017-12-28   Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa - část 6 (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace)
Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Spirometr. Antidekubitní matrace. Přístroje pro údržbu endoskopů. Flexibilní endoskopy. Zobrazovací technika pro mikroskopii. Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin. Operační stoly a světla. Ultrazvukové diagnostické přístroje. Defibrilátory. Monitorování životních funkcí. Infusní technika. Transportní plicní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SYSMEX CZ s.r.o.
2017-08-24   Spotřební materiál pro hematologické vyšetření (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění – dodávky spotřebního materiálu – reagencie, roztoky potřebné k údržbě analyzátorů, kontroly, náhradní díly (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele s podmínkou bezúplatné výpůjčky automatických analyzátorů a s podmínkou bezúplatné výpůjčky barevných tiskáren, záložních zdrojů a integrovaných počítačů na 4 roky a zajištění jejich servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SYSMEX CZ s.r.o. Sysmex CZ, s.r.o.
2017-07-18   Reagencie, kontrolní materiály a spotřební materiál pro hematologickou analýzu (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, spotřebního materiálu a kontrolních materiálů pro provádění hematologických analýz a poskytnutí plně funkčního systému hlavního a záložního hematologického analyzátoru určeného pro diagnostiku krevního obrazu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SYSMEX CZ s.r.o.
2015-10-13   Hematologická linka (Ústav hematologie a krevní transfuze)
Předmětem zakázky je dodávka jedné kompletní hematologické linky, která je tvořena sestavou 2 ks hematologických analyzátorů, nátěrového a barvícího automatu a přístroje pro digitální morfologii. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SYSMEX CZ s.r.o.
2015-05-14   Digitální morfologie (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Dodávka nové digitální morfologie a její integrace do stávající automatické hematologické linky s obousměrnou komunikací s LIS a poskytnutí pozáručního servisu na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SYSMEX CZ s.r.o.
2015-04-24   Pořízení přístrojového vybavení pro Výzkumné laboratoře nádorových onemocnění (Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta)
Předmětem plnění je dodávka laboratorních přístrojů pro vybavení Výzkumných laboratoří nádorových onemocnění. Tato zakázka bude rozdělena na 7 částí, přičemž dodavatel může podat nabídku na libovolný počet částí nebo na všechny části zakázky. Podrobná specifikace jednotlivých částí je uvedena v zadávací dokumentaci. Část 1 – Transmisní elektronový mikroskop a příslušenství. Část 2 – Dodávka mikroskopů a dalšího příslušenství. Část 3 – Přístroje pro přípravu genetického materiálu pro následné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JEOL (Europe) SAS KRD – obchodní společnost s.r.o. Life Technologies Czech Republic s.r.o. Nikon spol. s r.o. ROCHE s.r.o. SYSMEX CZ s.r.o.
2015-02-03   OP VaVpI – Přístroje pro biologickou sekci PřF UK – III (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tří nových přístrojů pro biologickou sekci PřF UK blíže specifikovaných zadávací dokumentací, které představují část přístrojového vybavení projektu z OP VaVpI. Součástí dodávky je rovněž poskytnutí činností spočívajících v dopravě, instalaci, předvedení přístroje a zaškolení zaměstnanců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biohem spol. s r.o. PE Systems s.r.o. SYSMEX CZ s.r.o.
2014-09-16   Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín II – opakované řízení – část D, E,... (Krajská nemocnice T. Bati, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodání přístrojů a dalšího vybavení onkologického centra zadavatele a jejich uvedení do plného provozu. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění služeb spočívajících v instalaci, příp. montáži či implementaci zboží, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny, a odborné zaškolení personálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Abbott Laboratories, s.r.o. Philips Česká republika s.r.o. Philips Česká republika, s.r.o. ROCHE s.r.o. SYSMEX CZ s.r.o.
2014-04-28   Analyzátor KO s nátěrovým automatem (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem VZ je dodávka nových, nepoužitých dvou automatických hematologických linek, včetně jejich příslušenství či technologií a včetně úpravy pracoviště pro jejich instalaci. Předmětem VZ je dále zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou (hodnocena bude cena za 4 roky) a zajištění spotřebního materiálu na dobu 7 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SYSMEX CZ s.r.o.
2011-09-19   Analyzátory krevních částic pro HOK (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem zakázky je dodávka automatické hematologické linky a hematologického analyzátoru s šesti populačním diferenciálem pro Hemato-onkologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci: Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SYSMEX CZ s.r.o.