2023-10-18   Oxygenátor s hadicovým setem včetně setu pro kardioplegii a kontejnery na kontaminovaný odpad 2023 (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky oxygenátorů s hadicovými sety včetně setu pro kardioplegii (část 1) a kontejnerů na kontaminovaný odpad (část 2) pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medistat spol. s r.o. Perfect Distribution a.s.
2023-09-01   Dodávky injekčních jehel a stříkaček (CEJIZA, s.r.o.)
Účelem tohoto zadávacího řízení je zajištění pravidelných dílčích dodávek zdravotnického spotřebního materiálu, a to konkrétně jednorázových sterilních injekčních jehel a jednorázových sterilních injekčních stříkaček , které jsou potřebné pro řádný výkon činnosti pověřujících zadavatelů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s. Zarys International Group s.r.o.
2023-06-20   Elektroanatomický mapovací systém včetně příslušenství a generátor ablace včetně příslušenství pro arytmologický sál č. 2 (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového 1 ks elektroanatomického mapovacího systému včetně příslušenství a 1 ks generátoru ablace včetně příslušenství, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb vč. ND po dobu 5 let. Součástí předmětu plnění dále jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. Perfect Distribution a.s.
2023-06-19   Infuzní a transfuzní sety, doplňkový materiál (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zdravotnického spotřebního materiálu, a to infuzních a transfuzních setů, doplňkového materiálu pro jednotlivá pracoviště zadavatele Nemocnice Pardubického kraje po dobu dvou let. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Perfect Distribution a.s. POLYMED medical CZ, a.s. Zarys International Group s.r.o.
2023-06-13   Průběžné dodávky dezinfekce (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek Dezinfekčních přípravků, které jsou potřebné pro poskytování zdravotní péče pacientům a k zamezení šíření infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče, a to po dobu 36 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s.
2023-05-23   Dodávky obvazového materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o (Nemocnice Nymburk s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky obvazového (zdravotnického) materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o. v rozsahu a souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami, a to po dobu 24 měsíců od účinnosti smlouvy. Veřejná zakázka je rozdělena na 16 částí. Zadavatel uzavře pro každou část této veřejné zakázky rámcovou kupní smlouvu s jedním dodavatelem a dílčí plnění bude probíhat na základě vystavených objednávek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Black Storm s.r.o. LINON CZ s.r.o. Lohmann & Rauscher, s.r.o. PANEP s.r.o. Perfect Distribution a.s.
2023-05-04   Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu pro LF OU 4 (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“, s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Výčet požadovaného spotřebního materiálu včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HELAGO-CZ, s.r.o. Perfect Distribution a.s.
2023-04-06   Dezinfekce sliznic 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s.
2023-03-09   Hygienické potřeby III (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky papírových ručníků, včetně zásobníků, ubrousků na základě dílčích objednávek po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medisun profi s.r.o. Perfect Distribution a.s.
2023-01-24   Hadičky spojovací pro infuzní terapii (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky hadiček spojovacích pro infuzní terapii. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s.
2022-11-18   Hygienické potřeby II (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky papírových ručníků, včetně zásobníků, ubrousků na základě dílčích objednávek po dobu 2 let dle Přílohy ZD, specifikace + cenová tabulka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s.
2022-11-16   Dezinfekční prostředky (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky dezinfekčních prostředků pro použití v KNTB, a.s. (dále také „zboží“) po dobu čtyř let, v rozsahu dle potřeb zadavatele. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Cenová nabídka) a v příloze č. 2 (Technické a obecné požadavky). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s.
2022-09-09   Spotřební zdravotnický materiál (Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu (dále „Zboží“), který je určen pro poskytování přednemocniční neodkladné péče. Rámcová kupní smlouva s jedním vybraným dodavatelem bude uzavřena na období 2 let. Množství zboží bude objednáváno ze strany zadavatele podle aktuálních potřeb. Plnění bude na základě písemných výzev (Objednávek) k poskytnutí dílčích plnění. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v Příloze č. 5 ZD … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s.
2022-09-05   Barely na nebezpečný odpad (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky jednorázových umělohmotných barelů dle aktuálních potřeb zadavatele, které slouží k likvidaci zdravotnického odpadu. Předmět VZ zahrnuje dodávku zboží v souladu se zadavatelem požadovanými technickými parametry formulovanými v ZD a jeních přílohách. Průběžné dodávky barelů budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s.
2022-06-27   Dodávky spotřebního materiálu - Ošetřovatelská péče pro Krajskou zdravotní, a.s. 2022 II (Krajská zdravotní, a.s.)
ZAKÁZKA JE ROZDĚLENA NA ČÁSTI. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ PŘÍLOH JE VLOŽENA V HLAVNÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (DBID 2984). Dodavatelé musí vkládat své elektronické nabídky výhradně do té části veřejné zakázky, k níž se nabídka vztahuje. Zadavateli nesmí být před příjmem nabídek zpřístupněn obsah nabídky, která se vztahuje k jiné části, než do jaké se dodavatel hlásí. K NABÍDCE, KTERÁ BUDE VLOŽENA DO JINÉ, NEŽ PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI, NEBUDE ZADAVATELEM PŘIHLÍŽENO. Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dahlhausen CZ, spol. s r.o. Perfect Distribution a.s.
2022-05-06   Podložky pod nemocné (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky podložek pod nemocné pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s.
2022-05-06   Dodávky - Injekčních stříkaček, jehel (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky injekčních stříkaček a jehel a to po dobu 3 let od uzavření Kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s.
2022-04-29   Desinfekční prostředky 2022 (Fakultní nemocnice Brno)
Desinfekční prostředky na ruce, kůži, plochy, nástroje a pro epidemiologicky závažné situace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2022-04-13   Dodávka zdravotnického materiálu 7 2022 - 6 2024 (Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka zdravotnického materiálu pro Odborný léčebný ústav Paseka, které jsou určeny pro poskytování následné ústavní péče. Vítězný dodavatel se stane výhradním dodavatelem položek uvedených v oceňovací tabulce (specifikace položek), která je součástí této zadávací dokumentace, jakož i jejich schválených substitutů a komplementů, po dobu platnosti uzavřené kupní smlouvy. V tabulce jsou uvedeny parametry položek, upřesnění a požadavky na vzorky. Na základě … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s.
2022-04-13   Dodávky bílých papírových ručníků pro Krajskou zdravotní, a.s., 2022 (Krajská zdravotní, a.s.)
Průběžné dodávky bílých papírových ručníků pro Krajskou zdravotní, a.s., a to na základě rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s.
2022-01-20   Dodávky - Rukavice operační sterilní (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je vybrat dodavatele a sjednat smlouvy (jednu nebo více) na opakující se dodávky operačních sterilních rukavic v předpokládaném rozsahu, dle aktuální potřeby zadavatele, v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Dodávky budou probíhat po dobu 24 měsíců od účinnosti smlouvy. Společně s kupní smlouvou bude podepsána i smlouva o spolupráci, v rámci poskytnutí „náhradního plnění“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gatebo s.r.o. Perfect Distribution a.s.
2021-10-15   Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na dodávku spotřebního zdravotnického materiálu pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody je dodávka spotřebního zdravotnického materiálu určeného k poskytování přednemocniční neodkladné péče, v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s.
2021-10-13   Trn aspirační Spike (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky trnů aspiračních Spike. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s.
2021-09-27   Infuzní a transfuzní materiál (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dodávek zdravotnického infuzního a transfuzního materiálu do míst plnění, po dobu 1 roku, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Dahlhausen CZ, spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Perfect Distribution a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. S. A. B. Impex, s.r.o. Zarys International Group s.r.o.
2021-07-29   Kontejnery na ostrý odpad (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky nových, nepoužitých kontejnerů na ostrý odpad po dobu 24 měsíců dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s.
2021-05-04   Dodávky dezinfekčních přípravků na ruce, kůži a malé plochy (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dezinfekčních přípravků, a to v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Active Colour s.r.o. Perfect Distribution a.s.
2020-12-29   Dodávky materiálu pro inkontinenci Absorpční podložky pod nemocné (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky absorpčních podložek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s.
2020-10-19   Spotřební zdravotnický materiál pro ZZS HMP (Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy)
Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu, který je určen pro poskytování přednemocniční neodkladné péče. Rámcová kupní smlouva s jedním vybraným dodavatelem bude uzavřena na období 2 let. Množství zdravotnického spotřebního materiálu bude objednáváno ze strany zadavatele podle aktuálních potřeb. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v Příloze č. 5 ZD „Specifikace předmětu plnění a ceník“ a článku 7 ZD. U vybraného zboží, u kterého zadavatel požaduje předložení vzorků je upřesněna … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s. Perfect Distribution, a.s.
2020-10-09   ZZS Pardubického kraje - dodávky zdravotnického materiálu pro ZZS PAK 2021-2022 (Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnického materiálu. Přesné vymezení a předpokládané roční množství je uvedeno a specifikováno v přílohách této výzvy, jako nedílná součást zadávací dokumentace samostatně pro část A až E. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s. Teleflex Medical s.r.o.
2019-10-14   Dodávky dezinfekčních prostředků na velké plochy a povrchy s výpůjčkou směšovacích zařízení (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dezinfekčních prostředků na velké plochy a povrchy a dávkovacích pomůcek. Vítězný účastník (vybraný dodavatel) bezplatně vypůjčí po dobu trvání kupní smlouvy směšovací zařízení a zajistí jejich bezplatný servis, pravidelnou údržbu a validaci. Blíže viz zadávací podmínky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s.
2019-06-21   FN Motol – Rámcová dohoda na alkoholové dezinfekční přípravky pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky alkoholových dezinfekčních přípravků pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Technická specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical, s.r.o. Perfect Distribution a.s. Perfect Distribution, a.s.
2019-04-24   Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na dodávku spotřebního zdravotnického materiálu pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody je dodávka spotřebního zdravotnického materiálu určeného k poskytování přednemocniční neodkladné péče, v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s. Perfect Distribution, a.s. Perfect Distrubution a.s. Perfect Ditribution a.s. Teleflex Medical s.r.o. Teleflex Medical, s.r.o.
2019-03-20   Spotřební zdravotnický materiál (Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy)
Uzavření rámcové kupní smlouvy na postupné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu, který je určen pro poskytování přednemocniční neodkladné péče. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s. Perfect Distribution, a.s.
2019-03-05   Dodávky jednorázového oblečení pro operační sály - Oblečení „Soft" (Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázového oblečení pro operační sály pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha a Ústav leteckého zdravotnictví Praha, příspěvkovou organizaci v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti rámcové kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s.
2019-01-22   Nákup inkontinentních pomůcek (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky zdravotnických prostředků – inkontinenčních pomůcek a dětských plen v předpokládaném rozsahu, v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1 Technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LINON CZ s.r.o. Perfect Distribution a.s. SANICARE s.r.o.
2018-12-06   Papírové a igelitové fygienické potřeby (Psychiatrická nemocnice Bohnice)
Dodávky toaletních potřeb - papíry, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky. Doplňkový kód: 19640000-4 - odpadní pytle a sáčky z polymerů a etylenu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s.
2018-09-21   Dezinfekční prostředky (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky dezinfekčních prostředků určených pro dezinfekci velkých ploch po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Perfect Distribution a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2018-06-29   Spotřební zdravotnický materiál (Revmatologický ústav, státní příspěvková organizace)
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcových dohod, bude dodávka spotřebního zdravotnického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MAPO medical s.r.o. Perfect Distribution a.s Perfect Distribution a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Schubert CZ spol. s.r.o.
2018-04-03   Papírové ručníky a toaletní papíry, včetně zásobníků (Institut klinické a experimentální medicíny)
Účelem veřejné zakázky je zajištění papírových ručníků a toaletních papírů včetně zásobníků pro zdravotnické zařízení při stanovení technických požadavků dle Přílohy č. 1 těchto ZP a dalších požadavků dle ZP po dobu 36 měsíců. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na čtyři (4) části: Část 1 veřejné zakázky – Ručníky papírové skládané včetně zásobníků. Část 2 veřejné zakázky – Ručníky papírové v roli včetně zásobníků. Část 3 veřejné zakázky – Ručníky a utěrky speciál. Část 4 veřejné zakázky – Papíry … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kalnex CZ s.r.o. Perfect Distribution a.s. Rudolf Šaman
2018-01-22   Dezinfekční přípravky (Úrazová nemocnice v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné opakované dodávky dezinfekčních přípravků dle podrobné specifikace, včetně dopravy do Úrazové nemocnice v Brně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s.
2017-12-21   Zdravotnický spotřební materiál 2018 (Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování a akvizic MO)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnického materiálu určeného k zásobování Center zdravotních služeb a dalších zařízení zdravotnické a veterinární služby AČR. CPV 33140000-3 Zdravotnický spotřební materiál. Veřejná zakázka je rozdělena na 6 samostatných částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN, a.s. Perfect Distribution a.s. Special pro Force 1, s.r.o. Teleflex Medical s.r.o.
2017-12-20   Obvazový a fixační materiál (Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování a akvizic)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnického materiálu určeného k zásobování Center zdravotních služeb a dalších zařízení zdravotnické služby AČR obvazovým a fixačním materiálem v míru a zajištění obměny materiálu v autolékárničkách pro vozový park AČR. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s. Perfect Distribution, a.s.
2017-09-13   Nákup operačních rukavic (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky operačních rukavic po dobu 2 let. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedená v příloze č. 1 Specifikace. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 části ve smyslu ustanovení § 35 ZZVZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Globaltek Group, s.r.o. Perfect Distribution a.s. SANICARE s.r.o.
2017-07-03   Zdravotnický spotřební materiál II (Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování a akvizic MO)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnického materiálu určeného k zásobování Center zdravotních služeb a dalších zařízení zdravotnické a veterinární služby AČR. CPV 33140000-3 Zdravotnický spotřební materiál. Veřejná zakázka je rozdělena na 6 samostatných částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Advamed s.r.o. Perfect Distribution a.s. Teleflex Medical s.r.o.
2017-03-30   Obvazový a fixační materiál (Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování a akvizic)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnického materiálu určeného k zásobování Center zdravotnických služeb a dalších zařízení zdravotnické služby AČR obvazovým a fixačním materiálem v míru a zajištění obměny materiálu v autolékárničkách pro vozový park AČR. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s.
2016-06-09   Rámcová smlouva na dodávky papírového hygienického programu (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek papírového a hygienického programu pro Nemocnici Na Homolce po dobu 48 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s.
2016-05-18   Injekční stříkačky a jehly 2016 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky injekčních stříkaček a jehel ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Perfect Distribution a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP a.s.
2016-02-08   Dodávky dezinfekčních přípravků na dezinfekci ploch (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem, ve které jsou vymezeny podmínky, na základě nichž budou mezi zadavatelem (kupujícím) a uchazečem (prodávajícím), uzavírány samostatné smlouvy na průběžné dodávky dezinfekčních přípravků na dezinfekci ploch (dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8 EC) pro Nemocnici Na Homolce po dobu 48 měsíců. Součástí plnění je zajištění všech činností, které s poskytováním požadovaných dodávek souvisí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HARTMANN – RICO a.s. Perfect Distribution a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.