2023-09-01   Elektrochirurgické generátory, znovuvyhlášení části 3 (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrochirurgických generátorů pro pracoviště zadavatele. Součástí předmětu plnění jsou dodávky spotřebního materiálu po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2023-08-25   FN Motol - Kryochirurgický přístroj a flexibilní kryosondy jednorázové (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks kryochirurgického přístroje s použitím jednorázových flexibilních krysond pro Pneumologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2023-08-07   Vybavení pro Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí opakované řízení (Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí)
V rámci plnění dojde k pořízení rehabilitačních a souvisejících přístrojů v rámci 17 dílčích plnění, kde každé dílčí plnění obsahuje souhrn věcně, funkčně a časově souvisejících předmětů plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Advanced Medical Solutions s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. MADISSON, s.r.o. Stargen EU s.r.o.
2023-08-07   Vodní fantom [2023] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického vodního fantoma a jeho příslušenství dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace a dále poskytnutí a poskytování služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v téže příloze. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2023-06-02   LFP – Sada fantomů pro CT, MR a PET - opakování (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fantomů pro CT, MR a PET dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 kupní smlouvy příslušné části veřejné zakázky včetně splnění dalších souvisejících plnění dle relevantních ustanovení kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Canberra-Packard, s.r.o. Stargen EU s.r.o.
2023-05-11   Kardiologická gama kamera s polovodičovými detektory (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem VZ je dodávka nové gama kamery dedikované pro zobrazování v nukleární kardiologii vybavené polovodičovými detektory a následný servis pro oddělení nukleární medicíny na Pracovišti zobrazovacích metod. Nová technologie urychlí a zkvalitní nejenom práci lékařů, ale přinese zejména nižší radiační zátěž pacientům i personálu a zajistí diagnostickou péči pomocí nejmodernějších technologií. Systém bude sloužit pro vyšetření nejen pacientů z IKEM, ale i z dalších zdravotnických zařízení z celé České … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2023-05-02   FN Ostrava – obnova zařízení pro robotickou radiochirurgii a celotělovou stereotaktickou radioterapii s příslušenstvím (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového 1 systému zařízení pro robotickou radiochirurgii a celotělovou stereotaktickou radioterapii s příslušenstvím, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb vč. náhradních dílů „full servis“ na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2023-04-28   Mobilní skiaskopický RTG přístroj s c-ramenem včetně záručních a pozáručních činností (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks mobilního skiaskopického RTG přístroje s c-ramenem včetně veškerého příslušenství. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění záručních a pozáručních činností dodaného předmětu plnění a zpětný odběr původního (obnovovaného) zařízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2023-03-23   Přístroje 2022 - II (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Hybridní gama kamery SPECT/CT se dvěma plně digitálními detektory (1ADC/1 PMT) a s integrovaným plně diagnostickým CT zařízením pro transmisní korekci atenuace a pro pořizování CT obrazů za účelem obrazové fúze a lokalizace a diagnostických CT obrazů, zejména pro kardiologii a onkologii, s výpočetním systémem, se samostatným akvizičním a vyhodnocovacím pracovištěm, umožňující provedení a vyhodnocení statické, dynamické a intervalové („gated“) scintigrafie, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2023-03-17   Pořízení vybavení pro ONN I (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 8 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů, zařízení a dalšího souvisejícího vybavení s cílem vybavit (modernizovat a obnovit) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru a souvisejícího vybavení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biotronik Praha, spol. s r. o. Deymed Diagnostic s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. KRD-obchodní společnost s.r.o. Stargen EU s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2023-03-15   Dodávka angiografického přístroje vč. následného servisu (Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaný zdravotnický prostředek v sídle zadavatele, a následného full servisu po dobu 8 let ode dne uplynutí záruky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2023-03-03   REACT-EU 98, 99 - Elektrokoagulace - Most, Rumburk, Ústí (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků, a to elektrokoagulace. Podrobná specifikace předmětu plnění dle jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedena a blíže specifikována v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Promedeus s.r.o. Stargen EU s.r.o. Videris s.r.o.
2023-02-23   Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. - ENDOSKOPICKÁ, LAPAROSKOPICKÁ A OPERAČNÍ TECHNIKA (Nemocnice Tábor, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. - ENDOSKOPICKÁ, LAPAROSKOPICKÁ A OPERAČNÍ TECHNIKA“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2022 pro Nemocnici Tábor, a.s., definovaného v zadávací dokumentaci . Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: G P S Praha, spol. s r.o. Medinet s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Stargen EU s.r.o.
2023-02-13   REACT EU 99 - PET/CT (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka PET/CT pro Ústav nukleární medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vč. příslušenství, dopravy, deinstalace a ekologická likvidace původního přístroje, drobné stavební úpravy, instalace nového přístroje, uvedení do provozu, provedení funkční a přejímací zkoušky, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen ZZP), a předání dokladů, které … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2023-02-03   Pořízení přístrojové techniky a vybavení pro onkologické pacienty - III (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu SPECT CT gama kamery s dvěma plně digitálními detektory. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 Zadávací dokumentace (Technická specifikace). Přístroj musí splňovat minimální technické podmínky specifikované zadavatelem v technické specifikaci. Účastník doplní do technické specifikace hodnotu požadovaného parametru pro nabízený systém. Zadavatel požaduje dodávku nového přístroje, nepřipouští možnost dodávky repasovaného přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2023-01-26   Modernizace přístrojového vybavení (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnické přístrojové techniky, včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, bezplatný záruční servis a provádění pozáručních BTK po dobu minimálně 6 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH,... Audionika s.r.o. Dartin spol.s r.o. Deymed Diagnostic s.r.o. G P S Praha, spol. s r.o. MADISSON, s.r.o. Medsol s.r.o. MeWAdia s.r.o. Mondiag s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. Promedeus s.r.o. S & T Plus s.r.o. SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. Stargen EU s.r.o. VBM - lékařská technika, spol. s r.o.
2022-12-14   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE ROKYCANSKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (LŮŽKA, RTG, ENDOSKOPIE, INTENZIVNÍ TECHNIKA, SVĚTLA,... (Rokycanská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. Předmět plnění musí být plně v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a příslušnými Nařízeními vlády), a rovněž i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ. Zakázka je rozdělena na 10 částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 2T engineering s.r.o. Exray s.r.o. L I N E T spol. s r.o. LaparoTech Instruments s.r.o. MeWAdia s.r.o. RADIX CZ s.r.o. Saegeling Medizintechnik, s.r.o. Stargen EU s.r.o.
2022-12-02   Systém na vibrační proprioceptivní stimulace akutních imobilních pacientů vč. příslušenství (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks vibračního stimulačního systému vč. příslušenství určeného pro neurorehabilitaci akutních imobilních pacientů-přístroj pro aplikace fokálních vibrací na horní i dolní končetiny/pro senzomotorickou stimulaci pomocí cílených vibrací (dále také jen „systém“ nebo „ZT“) ,včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným ZT. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2022-11-01   Elektrokoagulace (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických prostředků (11 ks elektrokoagulací a příslušenství) - blíže viz ZD Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ing. Aleš Závorka Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Promedeus s.r.o. Stargen EU s.r.o.
2022-10-04   REACT EU 98 - SPECT (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks SPECT kamery a 1 ks SPECT/CT kamery pro Ústav nukleární medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, deinstalace původních přístrojů, instalace nových přístrojů s příslušenstvím dle uvedené specifikace, drobné stavební úpravy související s instalací nových přístrojů, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušeného ustanovené č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích nebo zákonem č. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2022-09-02   „Rehabilitační systém pro neurorehabilitaci pro horní končetinu“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks rehabilitačních systémů vč. příslušenství pro neurorehabilitaci pro horní končetinu, které jsou určeny k rehabilitaci a co nejrychlejšímu uzdravení pacienta a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2022-08-01   MAGNETICKÁ REZONANCE (Nemocnice Slaný)
Dodání, instalace a zprovoznění magnetické rezonance, vč. záručního servisu v délce trvání 24 měsíců Pozáruční servis magnetické rezonance v délce trvání 6 let Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2022-06-22   Pořízení přístrojové techniky a vybavení pro onkologické pacienty - I (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 4 části v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1: Mamograf (interní číslo VZ: 2022_025_01_00), ČÁST 2: MR (interní číslo VZ: 2022_025_02_00), ČÁST 3: MR narkotizační přístroj (interní číslo VZ: 2022_025_03_00), ČÁST 4: MR kompatibilní monitor SpO2 (interní číslo VZ: 2022_025_04_00). Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 a) až d) Zadávací dokumentace (Technická specifikace pro část 1, 2, 3 a 4). Přístroje musí splňovat minimální technické … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Saegeling Medizintechnik, s.r.o. Siemens Healthcare, s.r.o. Stargen EU s.r.o.
2022-06-10   REACT-EU 98 Skiaskopické RTG přístroje s C ramenem (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru osmi kusů RTG přístrojů (5ks pojízdných skiaskopických RTG přístrojů s C ramenem s FD a 3ks skiaskopických RTG přístrojů s C ramenem) na zdravotnická pracoviště Krajské zdravotní, a.s., spolu s odpovídajícím příslušenstvím Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o. Stargen EU s.r.o.
2022-05-03   REACT EU 99 - Konturovací stanice (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka konturovací stanice pro Onkologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. • Předmět plnění je pořizován v rámci 99. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu VFN Praha - Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení pro onkologické pacienty. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2022-04-25   NIS VFN_Modernizace modulů PACS_modul pro UNM_opakovaná (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí časově neomezených užívacích práv k aplikačnímu speciálnímu DICOM prohlížeči pro UNM (1 serverová licence) pro min. 3 současně přistupující uživatele zadavatele (plovoucí licence) (dále jen „SW“) včetně implementace, poskytování údržby SW a uživatelské podpory, a to dle specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek (ZP). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2022-04-22   React - EU - Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s (Nemocnice Strakonice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace přístrojového vybavení Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s. v rámci projektu v rámci projektu s názvem React - EU - Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s. a registračním číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016308. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na deset (10) samostatných části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Fomei s.r.o. MEDIFINE a.s. Stargen EU s.r.o. Z Technik s.r.o.
2022-04-22   ÚVN - VoFN PRAHA - PET/CT - NÁKUP (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks PET/CT pro potřeby Radiodiagnostického oddělení Ústřední vojenské nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha. Předmětem plnění VZ je dále i poskytování pozáručního servisu k nabízenému/dodávanému zařízení po dobu 8 let po ukončení záruční lhůty. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2022-04-19   Mamograf (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového mamografu, technologického rozvaděče, včetně nutných instalačních a stavebních úprav k instalaci zařízení (přesun stávajícího rozvaděče, zapravení zdí, výmalba místnosti, úprava pracovních kanálků, kotvících bodů atd. Součástí předmětu plnění je vystěhování, odvoz a ekologická likvidace stávajícího mamografu včetně dokladu o této likvidaci. Zadavatel požaduje záruku minimálně 2 roky. Dále poskytování záručního a pozáručního full … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2022-03-15   MOBILNÍ RTG C-RAMENA VČETNĚ SERVISU (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem této VZ je dodávka 4ks mobilních RTG C-ramen střední třídy a 1ks mobilního RTG C-ramena vyšší třídy, záruční servis, provádění bezpečnostně technických kontrol přístrojů (dále jen „BTK“) a zajištění pozáručního servisu přístrojů včetně BTK. Část předmětu plnění je pořizováno v rámci projektu FNB - rozvoj a modernizace vybavení chirurgických a diagnostických oborů, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016326. Část předmětu plnění je pořizováno v rámci projektu FNB - Rozvoj a modernizace KIPTN, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o. Stargen EU s.r.o.
2022-03-03   REACT EU 99 - Transmisní dozimetrie pro tomoterapii (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka transmisní dozimetrie pro Onkologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Předmět plnění vybavení je pořizován v rámci 99. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu VFN Praha Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení pro onkologické pacienty. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2022-03-03   Obnova CT skeneru (Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multidetektorového CT přístroje pro užití v medicíně, splňující moderní nároky na kvalitu a rychlost vyšetření, pro oddělení zobrazovacích metod Nemocnice Kutná Hora, jako provozovny ON Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Součástí dodávky je i kompletní systém, který obsahuje veškeré potřebné vybavení pro zpracování obrazových dat (akviziční konzole se dvěma monitory a lékařské diagnostické stanice se dvěma monitory) a to včetně potřebného SW a napojení a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2022-02-25   Přístroj pro roboticky asistovaný nácvik chůze se zpětnou vazbou (Rehabilitační ústav Kladruby)
Přístroj pro roboticky asistovaný nácvik chůze se zpětnou vazbou Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2022-02-22   Servis a odborná údržba tomoterapie (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba tomoterapeutického ozařovače Accuray Tomo Therapy HD a příslušenství umístěných na pracovišti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na dobu 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2022-02-17   Gamakamera SPECT/CT (Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka zdravotnického prostředku- gamakamery SPECT/CT pro použití na pracovišti nukleární medicíny zadavatele, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace, montáže - uvedení do provozu, provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu a instruktáže. Součástí předmětu veřejné zakázky je ekologická likvidace stávajícího zařízení a autorizované servisní zabezpečení po dobu 10 roků. Podrobnosti viz zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2022-02-03   DODÁVKA ELEKTROCHIRURGICKÝCH PŘÍSTROJŮ, SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU A POSKYTOVÁNÍ POZÁRUČNÍHO SERVISU (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem této VZ je dodávka Elektrochirugických přístrojů, tedy Elektrochirurgických přístrojů vyšší třídy (4 ks) a Elektrochirurgických přístrojů střední třídy (2 ks), včetně příslušenství (dále také společně jen „zařízení“) tj. uvedení dodaného zařízení do provozu, zaškolení zaměstnanců zadavatele, zajištění záručního a pozáručního servisu, provádění bezpečnostně technických kontrol Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2022-01-10   Dodávky jednorázových flexibilních kryosond pro kryobiopsii při bronchoskopii (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
•Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových flexibilních kryosond, které jsou indikovány pro kryobiopsii při bronchoskopii. Požadované kryosondy musí být plně kompatibilní s ERBECRYO 2. Předmět plnění veřejné zakázky (VZ) je i vymezen závazným návrhem smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2021-11-30   Dodávka RTG přístrojů (Nemocnice Slaný, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Dodávka RTG přístrojů“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2021 definovaného v zadávací dokumentaci, včetně záručního a pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: F medical s.r.o. Stargen EU s.r.o.
2021-11-30   VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (Nemocnice Slaný, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky „VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2021, včetně záručního a pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2021-07-22   PET/CT a SPECT/CT včetně pozáručního servisu, stavebních úprav, zpětného odběru a dodávky spotřebního materiálu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvouhlavé SPECT/CT gamakamery včetně příslušenství (předpokládaný termín instalace podzim 2021), dodávka PET/CT včetně příslušenství (předpokládaný termín instalace léto 2022) a dodávka dvouhlavé SPECT/CT gamakamery včetně příslušenství (předpokládaný termín instalace léto 2023) vč. zajištění pozáručního servisu po dobu neurčitou, všech souvisejících stavebních úprav a dodávky spotřebního materiálu na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2021-06-02   VLRZ _ VRÚ Slapy _ rehabilitační a robotické systémy _ nákup (Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rehabilitačních přístrojů pro Vojenský rehabilitační ústav Slapy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2021-05-11   Dodávka simulátorů pro LF OU (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodání simulátorů pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“, Simulační centrum „Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/ 0013366. Výčet požadované techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. HELAGO-CZ, s.r.o. M e d i m spol. s r.o. S & T Plus s.r.o. Stargen EU s.r.o.
2021-04-01   Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Koagulace (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, která je rozdělena na části v souladu s § 101 ZZVZ, je dodání nových zdravotnických prostředků, a to: — 7 ks vysokofrekvenční koagulace pro Centrální operační sály a Gynekologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., — 1 ks argon plazma koagulace pro Endoskopické centrum Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., — 4 ks vysokofrekvenční koagulace pro Centrální operační sály Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z., — 1 ks … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Promedeus s.r.o. Stargen EU s.r.o.
2020-12-17   Počítačová tomografie (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení, dodání, instalace a uvedení do provozu 2 kusů počítačového tomografu včetně příslušenství, akviziční stanice, dvou diagnostických stanic a multimodalitního serverového portálu pro Radiologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2020-09-16   IKEM Praha-dvouhlavá SPECT/CT gama kamera (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem VZ je dodávka dvouhlavé SPECT/CT gama kamery s nediagnostickým CT a příslušenstvím a následný servis pro radioizotopové pracoviště RIP. PH přístroje dle čl. 1. 4. a tech. specifikace činí 19 000 000 CZK bez DPH; PH servisu přístroje bez ceny za scintilační krystaly (za 48 měsíců) dle podmínek těchto ZP činí: 3,600 000 CZK bez DPH. PH přístroje 19 000 000 CZK bez DPH stanoví zadavatel jako maximální. Prohlídka místa plnění se koná dne 25.9.2020 ve 12.00 hodin. Náklady na koupi nové dvouhlavé … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2020-09-01   Vybavení pro rehabilitaci (Nemocnice Litoměřice, a.s.)
Předmětem zakázky jsou dodávky zdravotnického vybavení pro návaznou péči podle následující základní specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2020-06-18   Argonové generátory (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 ks sestav mobilních elektrochirurgických generátorů se samostatnými argon-plazmovými jednotkami, kdy 1 ks je pro Centrální operační sály Fakultní nemocnice Olomouc a 1 ks pro Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2020-06-04   FN Olomouc - obnova kardiologické SPECT kamery pro KNM II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je obměna 1 ks přístroje kardiologická SPECT kamera s CZT detektory pro Kliniku nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc. Součástí obměny kardiologické SPECT kamery s CZT detektory budou i stavební úpravy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.
2020-04-01   SPECT kardio- gamakamera, Nemocnice Chomutov, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodání SPECT skeneru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stargen EU s.r.o.